000 09522nam a22004813i 4500
001 EBC1996726
003 MiAaPQ
005 20191126083241.0
006 m o d |
007 cr cnu||||||||
008 191125s2013 xx o ||||0 cze d
020 _a9788024624181
_q(electronic bk.)
020 _z9788024622095
035 _a(MiAaPQ)EBC1996726
035 _a(Au-PeEL)EBL1996726
035 _a(CaPaEBR)ebr10852872
035 _a(OCoLC)908306021
040 _aMiAaPQ
_beng
_erda
_epn
_cMiAaPQ
_dMiAaPQ
050 4 _aHV1441.G3 -- .V346 2013eb
082 0 _a362.7086942
100 1 _aVágnerová, Marie.
_917317
245 1 0 _aBezdomovectví Jako Alternativní Existence Mladých Lidí.
250 _a1st ed.
264 1 _aPrague :
_bKarolinum Press,
_c2013.
264 4 _c©2013.
300 _a1 online resource (339 pages)
336 _atext
_btxt
_2rdacontent
337 _acomputer
_bc
_2rdamedia
338 _aonline resource
_bcr
_2rdacarrier
505 0 _aIntro -- Obsah -- I. ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY MLADÝCH BEZDOMOVCŮ -- 1. Úvod do problematiky - co je bezdomovectví, s čím souvisí a co přináší -- 2. Cíl studie, použitá metoda a charakteristika zkoumané skupiny -- 3. Životní příběhy mladých bezdomovců -- 4. Dětství a dospívání mladých bezdomovců -- 4.1 Rodina - názory mladých bezdomovců na domov a průběh jejich dětství -- 4.1.1 Neuspokojiví byli rodiče závislí na alkoholu, se sklonem k násilí nebo duševně nemocní -- 4.1.2 Vztah mladých bezdomovců k rodičům -- 4.1.3 Problémy vzniklé v důsledku rozpadu původní rodiny -- 4.1.4 Domov, kde nebyli chtění -- 4.1.5 Prarodiče jako náhradní zdroj jistoty a bezpečí -- 4.1.6 Náhradní rodina nebo ústav -- 4.2 Škola - názory mladých bezdomovců na vlastní školní úspěšnost -- 4.2.1 Problémy mladých bezdomovců v chování ve školním věku a v adolescenci -- 4.3 Vrstevníci - hodnocení vztahů s vrstevníky v době dětství a dospívání -- 4.4 Shrnutí příběhu dětství a dospívání mladých bezdomovců -- 5. Počátky bezdomovectví -- 5.1 Odchod na ulici a jeho příčina -- 5.1.1 Závislost na drogách a alkoholu -- 5.1.2 Neschopnost a neochota systematicky pracovat -- 5.1.3 Neschopnost hospodařit s penězi a zadlužení -- 5.1.4 Nezkušenost a neschopnost uspořádat si svůj vlastní život -- 5.1.5 Trestná činnost -- 5.1.6 Vliv problematického partnera -- 6. Život na ulici -- 6.1 Získávání prostředků k obživě -- 6.1.1 Charitativní organizace -- 6.1.2 Popelnice a kontejnery -- 6.1.3 Žebrání -- 6.1.4 Sběračství -- 6.1.5 Krádeže -- 6.1.6 Prostituce -- Kam zmizela naděje? -- 6.1.7 Parazitování -- 6.2 Bydlení a přespávání na ulici -- 6.2.1 Přespávání venku -- 6.2.2 Loď -- 6.2.3 Noclehárny a ubytovny -- 6.2.4 Squaty -- 6.3 Život na ulici má své negativní stránky -- 6.3.1 Okradení, fyzické či sexuální násilí -- 6.3.2 Špatné vztahy s lidmi -- 6.3.3 Zima a špína -- 6.3.4 Pocit dezorientace a vyloučenosti.
505 8 _a6.4 V čem je život na ulici pozitivní -- 6.5 Změna hodnot a norem -- 6.6 Vztahy s lidmi na ulici -- 6.6.1 Mezilidské vztahy v rámci bezdomovecké komunity -- 6.6.2 Názory mladých bezdomovců na přátelství a partnerství -- 6.7 Vztahy s lidmi mimo bezdomoveckou komunitu -- 6.8 Rodičovství mladých bezdomovců -- 6.9 Shrnutí příběhu o odchodu na ulici a o bezdomoveckém životě -- 7. Názor mladých bezdomovců na sebe samé a na svou proměnu -- 7.1 Osobnost mladých bezdomovců -- 7.1.1 Charakteristika vlastní osobnosti mladých bezdomovců -- 7.1.2 Sklon k agresivnímu reagování -- 7.1.3 Potřeby, obavy a přání mladých bezdomovců -- 7.2 Proměna, k níž dochází pod vlivem života na ulici -- 7.2.1 Názor mladých bezdomovců na vlastní proměnu -- 7.3 Shrnutí příběhu o vnímání sebe sama a hodnocení vlastní proměny -- 8. Jak si mladí bezdomovci představují svou budoucnost -- 8.1 Názory mladých bezdomovců na předpoklady a překážky návratu do společnosti -- 8.2 Změna sociálního postavení mladých bezdomovců po dvou letech -- 8.3 Shrnutí představ mladých bezdomovců o vlastní budoucnosti a možném návratu do společnosti -- 9. Závěr -- II. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLADÝCH BEZDOMOVCŮ -- 1. Poruchy duševního zdraví mladých bezdomovců -- 1.1 Depresivní a úzkostné poruchy -- 1.2 Suicidální chování -- 1.3 Posttraumatická stresová porucha (PTSD) -- 1.4 Schizofrenie a jiné psychotické poruchy -- 2. Poruchy duševního zdraví mladých bezdomovců v Praze -- 2.1 Profil skupiny bezdomovců na škálách KIPS -- 2.1.1 Užívání návykových látek -- 2.2 Psychiatrické symptomy u typů bezdomovců založené na vývojové trajektorii -- 2.3 Alkohol a ilegální drogy v souboru pražských mladých bezdomovců -- 2.3.1 Profil psychiatrických poruch u uživatelů pervitinu -- 2.4 Shrnutí -- III. Proces reintegrace mladých bezdomovců do společnosti -- 1. Roviny reintegrace -- 2. Teoretická východiska -- 3. Výzkumný design.
505 8 _a4. Charakteristika zkoumané skupiny -- 5. Vyrovnání s minulostí -- 5.1 Vyrovnání s životem v rodině -- 5.1.1 Vztahy s rodiči -- 5.1.2 Vliv výchovy a výchovná traumata -- 5.1.3 Vyrovnání s traumaty prožitými v dětském věku -- 5.2 Vyrovnání se životem na ulici -- 5.3 Vyrovnání se sebou samým -- 5.3.1 Jsem oběť - někdo mi ublížil -- 5.3.2 Já jsem udělal chybu -- 5.4 Hledání smyslu života -- 5.4.1 Ulice jako demotivující prostředí -- 5.4.2 Rezignace -- 5.4.3 Známí z ulice a jejich vliv -- 5.4.4 Změna potřeb jako nutný předpoklad reintegrace -- 5.4.5 Hodnota svobody a její význam -- 5.4.6 Význam hrdosti -- 5.4.7 Dosažitelnost práce -- 6. Impulz ke změně života -- 6.1 Negativní impulz ke změně životního stylu -- 6.1.1 Poznání nutnosti -- 6.1.2 Ohrožení -- 6.1.3 Smrt -- 6.2 Pozitivní impulz ke změně životního stylu -- 6.2.1 Vzor -- 6.2.2 Partnerství, láska, dítě -- 6.2.3 Kontakt s lidmi nežijícími na ulici -- 6.2.4 Bůh -- 7. Pohled do budoucnosti -- 7.1 Nabídka pomoci - charitativní organizace -- 7.2 Překonávání překážek v procesu integrace -- 7.2.1 Dluhy -- 7.2.2 Zvládnutí pracovního procesu -- 7.2.3 Získání bydlení -- 7.2.4 Začlenění do společnosti -- 7.2.5 Nové sebevymezení -- 8. Význam sociálních služeb -- 8.1 Současná praxe sociálních služeb -- 8.2 Sociální služby určené pro bezdomovce -- 8.2.1 Terénní služby -- 8.2.2 Nízkoprahové služby -- 8.2.3 Ubytovací služby -- 8.3 Základní principy sociální práce s bezdomovci -- 9. Závěr -- 9.1 Vyrovnání s minulostí -- 9.2 Hledání smyslu života -- 9.3 Získání nových schopností a možností -- 9.4 Závěrečná doporučení -- Přílohy -- Příloha č. 1 - Slovník mladých bezdomovců -- Příloha č. 2 - Mapy -- Lokalizace přespávání bezdomovců v Praze, 2012 -- Lokalizace sociálních služeb poskytovaných bezdomovcům v Praze, 2012 -- Seznam použité literatury -- Jmenný rejstřík -- Věcný rejstřík.
520 _aBezdomovectví je bezesporu zajímavým fenoménem soucasné doby. Predstavuje jednoznacný spolecenský propad, který lze oznacit jako syndrom komplexního sociálního selhání. Každý bezdomovce zná a denne vídá, ale málokdo o nich ví víc, než že vypadají zanedbane, konzumují alkohol a prespávají na nejruznejších místech. Skutecnost je ale v mnoha smerech jiná, predevším u mladých lidí, pro než muže být život na ulici jen prechodnou životní fází. Kniha Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí prináší informaci o tech, kterí ztratili své zázemí nebo je dokonce nikdy nezískali. Je o jejich živote na ulici i pred ním, o jejich prístupu k ruzným problémum, s nimiž se museli vyporádat - a leckdy se jim to ani nepodarilo. Mladí bezdomovci jsou ruzní a ruzné jsou i jejich príbehy a príciny sociálního propadu. Popis života na ulici, kde clovek ztrácí soukromí, možnost uspokojit základní potreby a leckdy i sebeúctu, ukazuje, co je treba vydržet, aby zde bylo možné prežít. Druhá cást publikace je venována opacnému procesu, návratu z ulice zpet do spolecnosti, a obtížím, které je nutné prekonat, aby to vubec bylo možné. Casto nejde jen o zvládání stigmatu vlastní minulosti, ale i dalších dusledku nestandardního života, jako je drogová závislost, zápis v trestním rejstríku ci nakumulované dluhy. Text vychází z rozhovoru s temito lidmi a je autentickým obrazem uvedené sociální skupiny.
588 _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources.
590 _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.
650 0 _aHomeless youth -- Czech Republic -- Social conditions.;Homelessness -- Czech Republic.
_917318
655 4 _aElectronic books.
_917319
700 1 _aCsémy, Ladislav.
_917320
700 1 _aMarek, Jakub.
_917321
776 0 8 _iPrint version:
_aVágnerová, Marie
_tBezdomovectví Jako Alternativní Existence Mladých Lidí
_dPrague : Karolinum Press,c2013
_z9788024622095
797 2 _aProQuest (Firm)
856 4 0 _uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/thebc/detail.action?docID=1996726
_zClick to View
887 _aEBK
942 _cEBK
999 _c67863
_d67863