Amazon cover image
Image from Amazon.com

ElektÅ(tm)ina a Magnetismus.

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Karolinum Press, 2017Copyright date: ©2017Description: 1 online resource (642 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024631462
Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: ElektÅ(tm)ina a MagnetismusOnline resources:
Contents:
Obálka -- Obsah -- Předmluva -- /1/ Elektrostatika -- 1.1 Elektrický náboj -- 1.1.1 Vlastnosti elektrického náboje -- 1.1.2 Coulombův zákon -- 1.1.3 Velikost elektrického náboje -- 1.1.4 Hustota elektrického náboje -- 1.1.5 Potenciální energie soustavy nábojů -- 1.1.6 Řešené příklady -- a) Rovnováha soustavy statických nábojů -- b) Elektrostatická energie iontového krystalu -- 1.2 Elektrostatické pole ve vakuu -- 1.2.1 Vektor intenzity elektrostatického pole bodových nábojů -- 1.2.2 Tok intenzity elektrostatického pole bodových nábojů -- 1.2.3 Potenciál elektrostatického pole bodových nábojů -- 1.2.4 Elektrostatické pole obecně rozložených nábojů -- 1.2.5 Gaussův zákon pro obecné elektrostatické pole -- 1.2.6 Nabitá plocha v elektrostatickém poli -- 1.2.7 Poissonova a Laplaceova rovnice -- 1.2.8 Hustota energie elektrostatického pole -- 1.2.9 Řešené příklady -- a) Nabitá přímka -- b) Nabitá rovina -- c) Dvojice rovnoběžných nabitých rovin -- d) Nabitá rovinná vrstva -- e) Nabitá kulová slupka -- f) Nabitá koule -- g) Nabitá nekonečná válcová plocha a válec -- h) Pole a potenciál na ose nabité kružnice -- i) Elektrostatické pole na ose válcové elektrody -- j) Elektrostatické pole na ose kulového pásu -- k) Elektrostatická energie nabité koule -- 1.3 Elektrický dipól -- 1.3.1 Vlastnosti elektrického dipólu -- 1.3.2 *Multipólový rozvoj elektrostatického pole -- 1.3.3 *Elektrická dvojvrstva -- 1.3.4 *Objemové rozložení elektrických dipólů -- 1.3.5 Řešené příklady -- a) Síla působící mezi dvěma elektrickými dipóly -- b) Elektrický kvadrupólový moment elipsoidu -- c) Polarizovaný válec a rovinná vrstva -- d) Polarizovaná koule -- 1.4 Elektrostatické pole nabitých vodičů -- 1.4.1 Vodiče a nevodiče -- 1.4.2 Chování vodičů v elektrostatickém poli -- 1.4.3 *Nepřímé ověření Coulombova zákona -- 1.4.4 Základní úloha elektrostatiky.
1.4.5 Kapacita a kondenzátor -- 1.4.6 Energie soustavy nabitých vodičů -- 1.4.7 Řešené příklady -- a) Bodový náboj a vodivá rovina -- b) Kulové elektrostatické zobrazení -- c) Vodivá koule v homogenním elektrostatickém poli -- d) Kapacita kulového kondenzátoru -- e) Kapacita válcového kondenzátoru -- f) Kapacita dvoulinky -- g) Mechanické napětí nabitých vodičů -- h) Elektrostatické měřicí přístroje -- 1.5 Elektrostatické pole v dielektrikách -- 1.5.1 Dielektrika v elektrostatickém poli -- 1.5.2 Polarizace dielektrika -- 1.5.3 Gaussův zákon pro elektrostatické pole v dielektriku -- 1.5.4 Materiálové vztahy, elektrická susceptibilita a permitivita -- 1.5.5 Energie elektrostatického pole v dielektriku -- 1.5.6 Řešené příklady -- a) Volné náboje a nabité vodiče v dielektriku -- b) Elektrické pole na rozhraní dvou dielektrik -- c) Dielektrická koule a elipsoid v homogenním elektrostatickém poli -- d) Pole v dutině vytvořené v homogenním dielektriku -- ÚLOHY KE KAPITOLE 1 -- /2/ * Silové působení mezi pohybujícími se náboji -- 2.1 Základní vztahy relativistické mechaniky -- 2.1.1 Einsteinův princip relativity -- 2.1.2 Lorentzova transformace -- 2.1.3 Relativistická dynamika -- 2.2 Pole pohybujících se nábojů -- 2.2.1 Pohybující se bodový náboj -- 2.2.1 Pole náboje pohybujícího se rovnoměrně malou rychlostí -- 2.2.2 Pole náboje pohybujícího se rovnoměrně libovolnou rychlostí -- 2.2.3 Pole náboje pohybujícího se libovolným způsobem -- 2.2.5 Řešené příklady -- a) Pole přímého nábojového paprsku -- b) Pole roviny vytvořené rovnoběžnými nábojovými paprsky -- c) Síly působící mezi nábojovými paprsky -- d) Transformace složek elektrického a magnetického pole -- /3/ Stacionární pole -- 3.1 Elektrický proud -- 3.1.1 Pojem elektrického proudu, hustota proudu -- 3.1.2 Mechanismy vedení proudu -- 3.1.3 Rovnice kontinuity proudu.
3.2 Stacionární elektrické pole a elektrický obvod -- 3.2.1 Základní vlastnosti stacionárního elektrického pole -- 3.2.2 Ohmův zákon pro homogenní vodiče -- 3.2.3 Ohmův zákon pro nehomogenní vodiče -- 3.2.4 Kirchhoffova pravidla pro stacionární obvod -- 3.2.5 Práce a výkon v elektrickém obvodu, Jouleův zákon -- 3.2.6 Řešené příklady -- a) Podobnost elektrostatického a stacionárního elektrického pole -- b) Řazení odporů -- c) Transformace hvězda trojúhelník -- d) Výkonové přizpůsobení spotřebiče -- 3.3 Stacionární magnetické pole -- 3.3.1 Vektor magnetické indukce -- 3.3.2 Ampèrův zákon pro magnetické pole ve vakuu -- 3.3.3 Vektorový potenciál, Biotův-Savartův vzorec -- 3.3.4 *Magnetické pole v místech s nenulovou hustotou proudu, pole plošných proudů -- 3.3.5 Řešené příklady -- a) Magnetické pole přímého vodiče -- b) Magnetická indukce na ose kruhového závitu -- c) Magnetická indukce na ose solenoidu -- d) Magnetická indukce toroidu -- e) Vektorový potenciál homogenního pole a nekonečně dlouhého solenoidu -- 3.4 Magnetický dipól -- 3.4.1 Magnetický dipólový moment rovinné proudové smyčky -- 3.4.2 Potenciální energie a silové účinky magnetického pole na magnetický dipól -- 3.4.3 *Multipólový rozvoj magnetického pole -- 3.4.4 *Objemové rozložení magnetických dipólů -- 3.4.5 *Magnetická dvojvrstva -- 3.4.6 Řešené příklady -- a) Magnetický dipólový moment nabité částice konající rovnoměrný kruhový pohyb -- b) Magnetický dipólový moment rotující nabité koule -- 3.5 Magnetické pole v látkách -- 3.5.1 Chování látek v magnetickém poli -- 3.5.2 Magnetická polarizace (magnetizace) látek, magnetizační proudy -- 3.5.3 Ampèrův zákon v látkovém prostředí -- 3.5.4 Materiálové vztahy, magnetická susceptibilita a permeabilita -- 3.5.5 Magnetický obvod -- 3.5.6 Magnetostatické pole -- 3.5.7 Řešené příklady -- a) Magnetické pole na rozhraní dvou prostředí.
b) Toroidní jádro se vzduchovou mezerou -- c) Koule v homogenním magnetickém poli -- d) Elipsoid magnetovaný ve směru hlavní osy -- ÚLOHY KE KAPITOLE 3 -- /4/ Kvazistacionární elektrické a magnetické pole -- 4.1 Elektromagnetická indukce -- 4.1.1 Zákon elektromagnetické indukce -- 4.1.2 Souvislost mezi elektromagnetickou indukcí a silovými účinky magnetického pole -- a) Pohyb přímého vodiče v homogenním magnetickém poli -- b) Princip elektrického stroje -- c) Princip fluxmetru -- 4.1.3 Obecné vlastnosti kvazistacionárního pole -- 4.1.4 Vlastní a vzájemná indukčnost vodičů -- 4.1.5 Řešené příklady -- a) Demonstrace platnosti Ampèrova zákona (měřicí transformátor) -- b) Vlastní indukčnost přímých vodičů -- c) Vlastní indukčnost kruhové smyčky -- d) Vlastní indukčnost solenoidu -- e) Vlastní indukčnost toroidu -- f) Vzájemná indukčnost dvou souosých smyček -- g) Vzájemná indukčnost dvojice souosých válcových cívek -- 4.2 Kvazistacionární elektrický obvod -- 4.2.1 Kirchhoffova pravidla pro kvazistacionární obvod -- 4.2.2 Generace střídavého harmonického napětí, střídavé obvody -- 4.2.3 Indukčně vázané obvody, transformátor -- 4.2.4 Řešené příklady -- a) Neustálený stav v obvodech s indukčností a kapacitou -- b) Sériový rezonanční obvod -- c) Vlastní kmity indukčně vázaných oscilačních obvodů -- 4.3 Energie kvazistacionárního pole -- 4.3.1 Zákon zachování energie v kvazistacionárních soustavách -- 4.3.2 *Obecné vyjádření energie magnetického pole -- 4.3.3 *Obecné vyjádření sil v magnetickém poli -- 4.3.4 Řešené příklady -- a) Síly působící mezi póly elektromagnetu -- b) Hysterezní ztráty ve feromagnetiku -- c) Střední hodnota výkonu ve střídavém obvodu -- d) Magnetoelektrický měřicí přístroj -- ÚLOHY KE KAPITOLE 4 -- /5/ Elektromagnetické pole -- 5.1 Maxwellovy rovnice -- 5.1.1 Indukované elektrické pole -- 5.1.2 Magnetické pole posuvného proudu.
5.1.3 Úplná soustava Maxwellových rovnic -- 5.1.4 Potenciály elektromagnetického pole -- 5.2 Energie a hybnost elektromagnetického pole -- 5.2.1 Poyntingova věta -- 5.2.2 *Hybnost elektromagnetického pole -- 5.2.3 *Termodynamické vztahy v přítomnosti elektromagnetického pole -- 5.3 Elektromagnetické vlny -- 5.3.1 Rovinná elektromagnetická vlna -- 5.3.2 Monochromatická rovinná vlna -- 5.3.3 *Vyzařování elektromagnetických vln -- 5.3.4 Řešené příklady -- a) Odraz a lom elektromagnetických vln -- b) Tlak záření -- c) Povrchový jev (skinefekt) -- 5.4 *Lorentzovy rovnice -- 5.4.1 Mikroskopický popis elektromagnetického pole -- 5.4.2 Odvození Maxwellových rovnic z rovnic Lorentzových -- ÚLOHY KE KAPITOLE 5 -- /6/ Pohyb částice v elektromagnetickém poli -- 6.1 Nabitá částice v elektromagnetickém poli -- 6.1.1 Pohybová rovnice -- 6.1.2 Energie a hybnost částice -- 6.1.3 Pohyb v časově neproměnném homogenním poli -- a) Homogenní elektrické pole -- c) Vzájemně kolmé elektrické a magnetické pole -- 6.1.4 Pohyb v nehomogenním osově symetrickém magnetickém poli -- 6.2 Pohyb gyromagnetické částice v magnetickém poli -- 6.2.1 Pohybová rovnice -- 6.2.2 Larmorova precese -- 6.3 Příklady použití -- 6.3.1 Principy částicové optiky -- 6.3.2 Urychlovače nabitých částic -- a) Elektrostatické urychlovače -- b) Lineární (rezonační) urychlovač -- c) Cyklotron -- d) Betatron -- 6.3.3 Hmotnostní spektroskopie -- 6.3.4 Magnetická rezonance -- ÚLOHY KE KAPITOLE 6 -- /7/ Elektrické a magnetické vlastnosti látek -- 7.1 *Elektronová struktura látek -- 7.1.1 Energie elektronů v atomech a molekulách -- 7.1.2 Energie elektronů v kondenzovaných látkách -- 7.1.3 Elektronový plyn -- 7.1.4 Elektrické a magnetické momenty atomů a molekul -- 7.2 Dielektrická a magnetická polarizace -- 7.2.1 Dielektrika -- 7.2.2 Diamagnetismus a paramagnetismus -- 7.2.3 Magneticky uspořádané látky.
7.2.4 *Metamateriály.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N00075693
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N00075693
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Obálka -- Obsah -- Předmluva -- /1/ Elektrostatika -- 1.1 Elektrický náboj -- 1.1.1 Vlastnosti elektrického náboje -- 1.1.2 Coulombův zákon -- 1.1.3 Velikost elektrického náboje -- 1.1.4 Hustota elektrického náboje -- 1.1.5 Potenciální energie soustavy nábojů -- 1.1.6 Řešené příklady -- a) Rovnováha soustavy statických nábojů -- b) Elektrostatická energie iontového krystalu -- 1.2 Elektrostatické pole ve vakuu -- 1.2.1 Vektor intenzity elektrostatického pole bodových nábojů -- 1.2.2 Tok intenzity elektrostatického pole bodových nábojů -- 1.2.3 Potenciál elektrostatického pole bodových nábojů -- 1.2.4 Elektrostatické pole obecně rozložených nábojů -- 1.2.5 Gaussův zákon pro obecné elektrostatické pole -- 1.2.6 Nabitá plocha v elektrostatickém poli -- 1.2.7 Poissonova a Laplaceova rovnice -- 1.2.8 Hustota energie elektrostatického pole -- 1.2.9 Řešené příklady -- a) Nabitá přímka -- b) Nabitá rovina -- c) Dvojice rovnoběžných nabitých rovin -- d) Nabitá rovinná vrstva -- e) Nabitá kulová slupka -- f) Nabitá koule -- g) Nabitá nekonečná válcová plocha a válec -- h) Pole a potenciál na ose nabité kružnice -- i) Elektrostatické pole na ose válcové elektrody -- j) Elektrostatické pole na ose kulového pásu -- k) Elektrostatická energie nabité koule -- 1.3 Elektrický dipól -- 1.3.1 Vlastnosti elektrického dipólu -- 1.3.2 *Multipólový rozvoj elektrostatického pole -- 1.3.3 *Elektrická dvojvrstva -- 1.3.4 *Objemové rozložení elektrických dipólů -- 1.3.5 Řešené příklady -- a) Síla působící mezi dvěma elektrickými dipóly -- b) Elektrický kvadrupólový moment elipsoidu -- c) Polarizovaný válec a rovinná vrstva -- d) Polarizovaná koule -- 1.4 Elektrostatické pole nabitých vodičů -- 1.4.1 Vodiče a nevodiče -- 1.4.2 Chování vodičů v elektrostatickém poli -- 1.4.3 *Nepřímé ověření Coulombova zákona -- 1.4.4 Základní úloha elektrostatiky.

1.4.5 Kapacita a kondenzátor -- 1.4.6 Energie soustavy nabitých vodičů -- 1.4.7 Řešené příklady -- a) Bodový náboj a vodivá rovina -- b) Kulové elektrostatické zobrazení -- c) Vodivá koule v homogenním elektrostatickém poli -- d) Kapacita kulového kondenzátoru -- e) Kapacita válcového kondenzátoru -- f) Kapacita dvoulinky -- g) Mechanické napětí nabitých vodičů -- h) Elektrostatické měřicí přístroje -- 1.5 Elektrostatické pole v dielektrikách -- 1.5.1 Dielektrika v elektrostatickém poli -- 1.5.2 Polarizace dielektrika -- 1.5.3 Gaussův zákon pro elektrostatické pole v dielektriku -- 1.5.4 Materiálové vztahy, elektrická susceptibilita a permitivita -- 1.5.5 Energie elektrostatického pole v dielektriku -- 1.5.6 Řešené příklady -- a) Volné náboje a nabité vodiče v dielektriku -- b) Elektrické pole na rozhraní dvou dielektrik -- c) Dielektrická koule a elipsoid v homogenním elektrostatickém poli -- d) Pole v dutině vytvořené v homogenním dielektriku -- ÚLOHY KE KAPITOLE 1 -- /2/ * Silové působení mezi pohybujícími se náboji -- 2.1 Základní vztahy relativistické mechaniky -- 2.1.1 Einsteinův princip relativity -- 2.1.2 Lorentzova transformace -- 2.1.3 Relativistická dynamika -- 2.2 Pole pohybujících se nábojů -- 2.2.1 Pohybující se bodový náboj -- 2.2.1 Pole náboje pohybujícího se rovnoměrně malou rychlostí -- 2.2.2 Pole náboje pohybujícího se rovnoměrně libovolnou rychlostí -- 2.2.3 Pole náboje pohybujícího se libovolným způsobem -- 2.2.5 Řešené příklady -- a) Pole přímého nábojového paprsku -- b) Pole roviny vytvořené rovnoběžnými nábojovými paprsky -- c) Síly působící mezi nábojovými paprsky -- d) Transformace složek elektrického a magnetického pole -- /3/ Stacionární pole -- 3.1 Elektrický proud -- 3.1.1 Pojem elektrického proudu, hustota proudu -- 3.1.2 Mechanismy vedení proudu -- 3.1.3 Rovnice kontinuity proudu.

3.2 Stacionární elektrické pole a elektrický obvod -- 3.2.1 Základní vlastnosti stacionárního elektrického pole -- 3.2.2 Ohmův zákon pro homogenní vodiče -- 3.2.3 Ohmův zákon pro nehomogenní vodiče -- 3.2.4 Kirchhoffova pravidla pro stacionární obvod -- 3.2.5 Práce a výkon v elektrickém obvodu, Jouleův zákon -- 3.2.6 Řešené příklady -- a) Podobnost elektrostatického a stacionárního elektrického pole -- b) Řazení odporů -- c) Transformace hvězda trojúhelník -- d) Výkonové přizpůsobení spotřebiče -- 3.3 Stacionární magnetické pole -- 3.3.1 Vektor magnetické indukce -- 3.3.2 Ampèrův zákon pro magnetické pole ve vakuu -- 3.3.3 Vektorový potenciál, Biotův-Savartův vzorec -- 3.3.4 *Magnetické pole v místech s nenulovou hustotou proudu, pole plošných proudů -- 3.3.5 Řešené příklady -- a) Magnetické pole přímého vodiče -- b) Magnetická indukce na ose kruhového závitu -- c) Magnetická indukce na ose solenoidu -- d) Magnetická indukce toroidu -- e) Vektorový potenciál homogenního pole a nekonečně dlouhého solenoidu -- 3.4 Magnetický dipól -- 3.4.1 Magnetický dipólový moment rovinné proudové smyčky -- 3.4.2 Potenciální energie a silové účinky magnetického pole na magnetický dipól -- 3.4.3 *Multipólový rozvoj magnetického pole -- 3.4.4 *Objemové rozložení magnetických dipólů -- 3.4.5 *Magnetická dvojvrstva -- 3.4.6 Řešené příklady -- a) Magnetický dipólový moment nabité částice konající rovnoměrný kruhový pohyb -- b) Magnetický dipólový moment rotující nabité koule -- 3.5 Magnetické pole v látkách -- 3.5.1 Chování látek v magnetickém poli -- 3.5.2 Magnetická polarizace (magnetizace) látek, magnetizační proudy -- 3.5.3 Ampèrův zákon v látkovém prostředí -- 3.5.4 Materiálové vztahy, magnetická susceptibilita a permeabilita -- 3.5.5 Magnetický obvod -- 3.5.6 Magnetostatické pole -- 3.5.7 Řešené příklady -- a) Magnetické pole na rozhraní dvou prostředí.

b) Toroidní jádro se vzduchovou mezerou -- c) Koule v homogenním magnetickém poli -- d) Elipsoid magnetovaný ve směru hlavní osy -- ÚLOHY KE KAPITOLE 3 -- /4/ Kvazistacionární elektrické a magnetické pole -- 4.1 Elektromagnetická indukce -- 4.1.1 Zákon elektromagnetické indukce -- 4.1.2 Souvislost mezi elektromagnetickou indukcí a silovými účinky magnetického pole -- a) Pohyb přímého vodiče v homogenním magnetickém poli -- b) Princip elektrického stroje -- c) Princip fluxmetru -- 4.1.3 Obecné vlastnosti kvazistacionárního pole -- 4.1.4 Vlastní a vzájemná indukčnost vodičů -- 4.1.5 Řešené příklady -- a) Demonstrace platnosti Ampèrova zákona (měřicí transformátor) -- b) Vlastní indukčnost přímých vodičů -- c) Vlastní indukčnost kruhové smyčky -- d) Vlastní indukčnost solenoidu -- e) Vlastní indukčnost toroidu -- f) Vzájemná indukčnost dvou souosých smyček -- g) Vzájemná indukčnost dvojice souosých válcových cívek -- 4.2 Kvazistacionární elektrický obvod -- 4.2.1 Kirchhoffova pravidla pro kvazistacionární obvod -- 4.2.2 Generace střídavého harmonického napětí, střídavé obvody -- 4.2.3 Indukčně vázané obvody, transformátor -- 4.2.4 Řešené příklady -- a) Neustálený stav v obvodech s indukčností a kapacitou -- b) Sériový rezonanční obvod -- c) Vlastní kmity indukčně vázaných oscilačních obvodů -- 4.3 Energie kvazistacionárního pole -- 4.3.1 Zákon zachování energie v kvazistacionárních soustavách -- 4.3.2 *Obecné vyjádření energie magnetického pole -- 4.3.3 *Obecné vyjádření sil v magnetickém poli -- 4.3.4 Řešené příklady -- a) Síly působící mezi póly elektromagnetu -- b) Hysterezní ztráty ve feromagnetiku -- c) Střední hodnota výkonu ve střídavém obvodu -- d) Magnetoelektrický měřicí přístroj -- ÚLOHY KE KAPITOLE 4 -- /5/ Elektromagnetické pole -- 5.1 Maxwellovy rovnice -- 5.1.1 Indukované elektrické pole -- 5.1.2 Magnetické pole posuvného proudu.

5.1.3 Úplná soustava Maxwellových rovnic -- 5.1.4 Potenciály elektromagnetického pole -- 5.2 Energie a hybnost elektromagnetického pole -- 5.2.1 Poyntingova věta -- 5.2.2 *Hybnost elektromagnetického pole -- 5.2.3 *Termodynamické vztahy v přítomnosti elektromagnetického pole -- 5.3 Elektromagnetické vlny -- 5.3.1 Rovinná elektromagnetická vlna -- 5.3.2 Monochromatická rovinná vlna -- 5.3.3 *Vyzařování elektromagnetických vln -- 5.3.4 Řešené příklady -- a) Odraz a lom elektromagnetických vln -- b) Tlak záření -- c) Povrchový jev (skinefekt) -- 5.4 *Lorentzovy rovnice -- 5.4.1 Mikroskopický popis elektromagnetického pole -- 5.4.2 Odvození Maxwellových rovnic z rovnic Lorentzových -- ÚLOHY KE KAPITOLE 5 -- /6/ Pohyb částice v elektromagnetickém poli -- 6.1 Nabitá částice v elektromagnetickém poli -- 6.1.1 Pohybová rovnice -- 6.1.2 Energie a hybnost částice -- 6.1.3 Pohyb v časově neproměnném homogenním poli -- a) Homogenní elektrické pole -- c) Vzájemně kolmé elektrické a magnetické pole -- 6.1.4 Pohyb v nehomogenním osově symetrickém magnetickém poli -- 6.2 Pohyb gyromagnetické částice v magnetickém poli -- 6.2.1 Pohybová rovnice -- 6.2.2 Larmorova precese -- 6.3 Příklady použití -- 6.3.1 Principy částicové optiky -- 6.3.2 Urychlovače nabitých částic -- a) Elektrostatické urychlovače -- b) Lineární (rezonační) urychlovač -- c) Cyklotron -- d) Betatron -- 6.3.3 Hmotnostní spektroskopie -- 6.3.4 Magnetická rezonance -- ÚLOHY KE KAPITOLE 6 -- /7/ Elektrické a magnetické vlastnosti látek -- 7.1 *Elektronová struktura látek -- 7.1.1 Energie elektronů v atomech a molekulách -- 7.1.2 Energie elektronů v kondenzovaných látkách -- 7.1.3 Elektronový plyn -- 7.1.4 Elektrické a magnetické momenty atomů a molekul -- 7.2 Dielektrická a magnetická polarizace -- 7.2.1 Dielektrika -- 7.2.2 Diamagnetismus a paramagnetismus -- 7.2.3 Magneticky uspořádané látky.

7.2.4 *Metamateriály.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.