Vývoj portugalského jazyka.

By: Hricsina, JanPublisher: Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015Copyright date: ©2016Edition: 1st edDescription: 1 online resource (205 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788024629797Subject(s): Portuguese language--HistoryGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Vývoj portugalského jazykaDDC classification: 469.09 LOC classification: PC5045 -- .H753 2016ebOnline resources: Click to View
Contents:
Obálka -- Obsah -- 1. Úvod -- 1.1 Slovo úvodem -- 1.2 Seznam použitých zkratek -- 1.3 Znaky fonologické transkripce užité v této učebnici -- 2. Vývoj jazyka -- 2.1 Obecné principy jazykového vývoje -- 2.2 Příčiny jazykových změn -- 2.2.1 Vnější příčiny -- 2.2.2 Vnitřní příčiny -- 2.3 Přehled fonetických změn -- 3. Lidová latina a proces romanizace -- 3.1 Lidová latina -- 3.2 Zdroje lidové latiny -- 3.3 Romanizace -- 3.4 Klasifikace románských jazyků -- 4. Jazykový vývoj lidové latiny -- 4.1 Vokalický systém lidové latiny -- 4.1.1 Přízvuk -- 4.1.2 Vokály přízvučné -- 4.1.3 Vokály nepřízvučné -- 4.2 Konsonantický systém lidové latiny -- 4.2.1 Úvod -- 4.2.2 Jednoduché konsonanty -- 4.2.3 Konsonantické skupiny -- 4.2.4 Konsonanty na konci slova -- 4.2.5 Další změny -- 4.3 Morfosyntaktický systém lidové latiny -- 4.3.1 Substantivum -- 4.3.1.1 Úvod -- 4.3.1.2 Deklinace substantiv -- 4.3.1.3 Rod substantiv -- 4.3.2 Adjektivum -- 4.3.2.1 Typy adjektiv -- 4.3.2.2 Stupňování adjektiv -- 4.3.3 Člen -- 4.3.4 Zájmena -- 4.3.4.1 Osobní zájmena -- 4.3.4.2 Přivlastňovací zájmena -- 4.3.4.3 Ukazovací zájmena -- 4.3.4.4 Vztažná zájmena -- 4.3.4.5 Tázací zájmena -- 4.3.4.6 Neurčitá zájmena -- 4.3.4.7 Záporná zájmena -- 4.3.5 Číslovky -- 4.3.6 Sloveso -- 4.3.6.1 Úvod -- 4.3.6.2 Indikativ -- 4.3.6.2.1 Prézens (laudō) -- 4.3.6.2.2 Imperfektum (laudābam) -- 4.3.6.2.3 Futurum I (laudābō) -- 4.3.6.2.4 Perfektum (laudāvī) -- 4.3.6.2.5 Plusquamperfektum (laudāveram) -- 4.3.6.2.6 Futurum II (laudāverō) -- 4.3.6.3 Konjunktiv -- 4.3.6.3.1 Prézens (laudem) -- 4.3.6.3.2 Imperfektum (laudārem) -- 4.3.6.3.3 Perfektum (laudāverim) -- 4.3.6.3.4 Plusquamperfektum (laudāvissem) -- 4.3.6.4 imperativ -- 4.3.6.4.1 imperativ I (laudā) -- 4.3.6.4.2 imperativ II (laudātō) -- 4.3.6.5 Nefinitní tvary slovesné -- 4.3.6.5.1 Infinitiv -- 4.3.6.5.1.1 Infinitiv (laudāre).
4.3.6.5.1.2 infinitiv futura aktiva (laudātūrum esse) -- 4.3.6.5.1.3 Infinitiv perfekta aktiva (laudāvisse) -- 4.3.6.5.1.4 infinitiv pasiva (laudārī, laudātum esse, laudātum īrī) -- 4.3.6.5.2 Participium -- 4.3.6.5.2.1 Participium pasivní (laudātus) -- 4.3.6.5.2.2 Participium aktivní (laudāns) -- 4.3.6.5.2.3 Participium futura aktiva (laudātūrus) -- 4.3.6.5.3 Supinum (laudātum) -- 4.3.6.5.4 Gerundium -- 4.3.6.5.4.1 Gerundivum (laudandus) -- 4.3.6.5.4.2 Gerundium (laudandō) -- 4.3.6.6 Shrnutí vývoje slovesa -- 4.3.7 Adverbium -- 4.3.7.1 Úvod -- 4.3.7.2 Adverbia dochovaná v románských jazycích -- 4.3.7.3 Zaniklá adverbia -- 4.3.7.4 Stupňování adverbií -- 4.3.8 Předložky -- 4.3.8.1 Úvod -- 4.3.8.2 Primární předložky -- 4.3.8.3 Sekundární předložky -- 4.3.9 Spojky -- 4.3.9.1 Souřadící spojky -- 4.3.9.2 Podřadící spojky -- 5. Etnická a jazyková charakteristika pyrenejského poloostrova před vznikem portugalského království -- 5.1 Prerománské osídlení pyrenejského poloostrova -- 5.1.1 Úvod -- 5.1.2 Baskové -- 5.1.3 Ligurové -- 5.1.4 Illyrové -- 5.1.5 Iberové -- 5.1.6 Tartésové -- 5.1.7 Kantabrové a asturové -- 5.1.8 Keltové -- 5.1.9 Féničané -- 5.1.10. Řekové -- 5.1.11. Kartaginci -- 5.2 Příchod římanů -- 5.3 Invaze germánských kmenů -- 5.3.1 Svévové -- 5.3.2 Vizigóti -- 5.4 Arabská okupace pyrenejského poloostrova -- 5.4.1 příchod arabů a následná reconquista -- 5.4.2 Jazyková situace na pyrenejském poloostrově v době arabské nadvlády -- 5.4.3 Založení portugalského království -- 6. Periodizace portugalského jazyka -- 6.1 Úvod -- 6.2 Preliterární období vývoje portugalštiny -- 6.3 Období staré portugalštiny -- 6.4 Období střední portugalštiny -- 6.5 Období klasické a moderní portugalštiny -- 6.6 Periodizace portugalštiny podle Francisca da Silveiry Buena -- 6.7 Periodizace portugalštiny podle Iva Castra.
6.8 Periodizace psané portugalštiny podle Evanilda Bechary -- 6.9 Periodizace portugalštiny uplatněná v této učebnici -- 7. Nejstarší portugalsky psané texty -- 7.1 Úvod -- 7.2 Auto de Partilhas a Testamento de 1193 -- 7.3 Testamento de Afonso II -- 7.4 Notícia de Tort -- 7.5 Cesta k objevení nových textů -- 7.6 Notícia de Fiadores -- 7.7 Pacto de Gomes Pais e Ramiro Pais -- 7.8 Klasifikace staroportugalských textů -- 7.8.1 Úřední texty -- 7.8.1.1 Panovnické listiny (diplomas reais) -- 7.8.1.2 Soukromé listiny (diplomas particulares) -- 7.8.1.3 Místní zákony (leis locais) -- 7.8.1.4 Obecné zákony (leis gerais) -- 7.8.2 Literární texty -- 8. Jazykový vývoj staré a střední portugalštiny -- 8.1 Vokalický systém staré a střední portugalštiny -- 8.1.1 Vokály přízvučné -- 8.1.2 Vokály nepřízvučné -- 8.1.2.1 Vokály nepřízvučné finální -- 8.1.2.2 Vokály nepřízvučné nefinální -- 8.1.3 Diftongy a hiáty -- 8.1.4 Nazální vokály -- 8.1.5 Nazální diftongy -- 8.2 Konsonantický systém staré a střední portugalštiny -- 8.2.1 Počáteční konsonanty jednoduché -- 8.2.1.1 Okluzivy -- 8.2.1.2 Nazály -- 8.2.1.3 Likvidy -- 8.2.1.4 Frikativy -- 8.2.1.5 Palatály -- 8.2.1.6 Sibilanty -- 8.2.2 Počáteční konsonantické skupiny -- 8.2.2.1 Skupiny konsonant + /l/ -- 8.2.2.2 Skupiny konsonant + /ɾ/ -- 8.2.2.3 Skupina velární konsonant + /w/ -- 8.2.2.4 Skupina konsonantů /d/ + /j/ -- 8.2.3 Jednoduché konsonanty uvnitř slova -- 8.2.3.1 Okluzivy -- 8.2.3.2 Nazály -- 8.2.3.3 Likvidy -- 8.2.3.4 Frikativy -- 8.2.3.5 Palatály -- 8.2.3.6 Sibilanty -- 8.2.4 Konsonantické skupiny uvnitř slova -- 8.2.4.1 Zdvojené konsonanty -- 8.2.4.2 Skupina /ks/ -- 8.2.4.3 Skupina neznělý konsonant + likvida -- 8.2.4.4 Skupiny + a + -- 8.2.4.5 Skupina /gɾ/ -- 8.2.4.6 Skupiny /gn/ a /ngl/ -- 8.2.4.7 Skupiny /kt/ a /pt/ -- 8.2.4.8 Skupina /bl/ -- 8.2.4.9 Skupiny /pl, fl, kl, gl/.
8.2.4.10 Skupiny vokál + /l/ + /t, p, s̺/ -- 8.2.4.11 Skupiny s nazálními konsonanty /m, n/ -- 8.2.4.12 Skupiny /lb/ a /rb/ -- 8.2.5 Konsonanty na konci slova -- 8.2.5.1 Vývoj konsonantů na konci slova -- 8.2.5.2 Vznik nových konsonantů na konci slova -- 8.2.6 Konsonantický systém staré a střední portugalštiny - shrnutí -- 8.3 Morfosyntaktický systém staré a střední portugalštiny -- 8.3.1 Substantivum -- 8.3.1.1 Paradigmatické třídy substantiv -- 8.3.1.2 Rod substantiv -- 8.3.1.3 Číslo substantiv -- 8.3.2 Adjektivum -- 8.3.2.1 Paradigmatické třídy adjektiv -- 8.3.2.2 Stupňování adjektiv -- 8.3.2.3 Postavení adjektiv -- 8.3.3 Člen -- 8.3.4 Zájmena -- 8.3.4.1 Osobní zájmena -- 8.3.4.2 Přivlastňovací zájmena -- 8.3.4.3 Ukazovací zájmena -- 8.3.4.4 Vztažná a tázací zájmena -- 8.3.4.5 Neurčitá zájmena -- 8.3.4.6 Záporná zájmena -- 8.3.5 Číslovky -- 8.3.6 Sloveso -- 8.3.6.1 Paradigmatické třídy sloves -- 8.3.6.2 Morfologie slovesa ve staré portugalštině -- 8.3.6.2.1 Indikativ -- 8.3.6.2.1.1 Prézens -- 8.3.6.2.1.2 Imperfektum -- 8.3.6.2.1.3 Futurum -- 8.3.6.2.1.4 Kondicionál -- 8.3.6.2.1.5 Jednoduché perfektum -- 8.3.6.2.1.6 Složené perfektum -- 8.3.6.2.1.7 Jednoduché plusquamperfektum -- 8.3.6.2.2 Konjunktiv -- 8.3.6.2.2.1 Prézens -- 8.3.6.2.2.2 Imperfektum -- 8.3.6.2.2.3 Futurum -- 8.3.6.2.3 Imperativ -- 8.3.6.2.4 Složené časy -- 8.3.6.2.5 Finitní tvary slovesné - shrnutí -- 8.3.6.2.6 Nefinitní tvary slovesné -- 8.3.6.2.6.1 Infinitiv -- 8.3.6.2.6.2 Osobní infinitiv -- 8.3.6.2.6.3 Participium aktivní (prézentní) -- 8.3.6.2.6.4 Participium pasivní (minulé) -- 8.3.6.2.6.5 Gerundium -- 8.3.6.2.6.6 Slovesné perifráze -- 8.3.7 Adverbium -- 8.3.7.1 Tvoření adverbií -- 8.3.7.2 Některá staroportugalská adverbia -- 8.3.7.3 Zájmenná příslovce -- 8.3.8 Předložky -- 8.3.9 Spojky -- 8.3.9.1 Souřadící spojky -- 8.3.9.2 Podřadící spojky -- 8.3.10. Slovní zásoba.
9. Jazykový vývoj klasické a moderní portugalštiny -- 9.1 Vokalický systém klasické a moderní portugalštiny -- 9.1.1 Vokály přízvučné -- 9.1.2 Vokály nepřízvučné -- 9.1.2.1 Vokály nepřízvučné finální -- 9.1.2.2 Vokály nepřízvučné nefinální -- 9.1.3 Změny vokalického systému v 19. století -- 9.2 Konsonantický systém klasické a moderní portugalštiny -- 9.2.1 Simplifikace subsystému sibilant -- 9.2.2 Simplifikace opozice /ʧ/ - /∫/ -- 9.2.3 Palatalizace implozivního /s/ a /z/ -- 9.2.4 Reorganizace opozice /ɾ/ - /r/ -- 9.3 Morfosyntaktický systém klasické a moderní portugalštiny -- 9.3.1 Člen -- 9.3.2 Osobní předmětová zájmena -- 9.3.3 Zápor -- 9.3.4 Oslovování -- 9.3.5 Sloveso -- 9.3.5.1 Indikativ jednoduchého futura (falarei) -- 9.3.5.2 Indikativ složeného futura (terei falado) -- 9.3.5.3 Kondicionál (falaria) -- 9.3.5.4 Indikativ složeného perfekta (tenho falado) -- 9.3.5.5 Indikativ jednoduchého plusquamperfekta (falara) -- 9.3.5.6 Gerundium (falando) -- 9.3.5.7 Participium minulé (falado) -- 9.3.5.8 Slovní zásoba -- 10. Vývoj brazilské portugalštiny -- 10.1 Historické okolnosti vývoje brazilské portugalštiny -- 10.2 Jazykový vývoj brazilské portugalštiny -- 10.2.1 Fonologický systém brazilské portugalštiny -- 10.2.2 Morfosyntaktický systém -- 10.2.3 Slovní zásoba -- 11. Etymologická cvičení -- Příloha - ukázka nejstarších portugalských textů -- Bibliografie -- Rejstřík.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N00062362
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N00062362
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Obálka -- Obsah -- 1. Úvod -- 1.1 Slovo úvodem -- 1.2 Seznam použitých zkratek -- 1.3 Znaky fonologické transkripce užité v této učebnici -- 2. Vývoj jazyka -- 2.1 Obecné principy jazykového vývoje -- 2.2 Příčiny jazykových změn -- 2.2.1 Vnější příčiny -- 2.2.2 Vnitřní příčiny -- 2.3 Přehled fonetických změn -- 3. Lidová latina a proces romanizace -- 3.1 Lidová latina -- 3.2 Zdroje lidové latiny -- 3.3 Romanizace -- 3.4 Klasifikace románských jazyků -- 4. Jazykový vývoj lidové latiny -- 4.1 Vokalický systém lidové latiny -- 4.1.1 Přízvuk -- 4.1.2 Vokály přízvučné -- 4.1.3 Vokály nepřízvučné -- 4.2 Konsonantický systém lidové latiny -- 4.2.1 Úvod -- 4.2.2 Jednoduché konsonanty -- 4.2.3 Konsonantické skupiny -- 4.2.4 Konsonanty na konci slova -- 4.2.5 Další změny -- 4.3 Morfosyntaktický systém lidové latiny -- 4.3.1 Substantivum -- 4.3.1.1 Úvod -- 4.3.1.2 Deklinace substantiv -- 4.3.1.3 Rod substantiv -- 4.3.2 Adjektivum -- 4.3.2.1 Typy adjektiv -- 4.3.2.2 Stupňování adjektiv -- 4.3.3 Člen -- 4.3.4 Zájmena -- 4.3.4.1 Osobní zájmena -- 4.3.4.2 Přivlastňovací zájmena -- 4.3.4.3 Ukazovací zájmena -- 4.3.4.4 Vztažná zájmena -- 4.3.4.5 Tázací zájmena -- 4.3.4.6 Neurčitá zájmena -- 4.3.4.7 Záporná zájmena -- 4.3.5 Číslovky -- 4.3.6 Sloveso -- 4.3.6.1 Úvod -- 4.3.6.2 Indikativ -- 4.3.6.2.1 Prézens (laudō) -- 4.3.6.2.2 Imperfektum (laudābam) -- 4.3.6.2.3 Futurum I (laudābō) -- 4.3.6.2.4 Perfektum (laudāvī) -- 4.3.6.2.5 Plusquamperfektum (laudāveram) -- 4.3.6.2.6 Futurum II (laudāverō) -- 4.3.6.3 Konjunktiv -- 4.3.6.3.1 Prézens (laudem) -- 4.3.6.3.2 Imperfektum (laudārem) -- 4.3.6.3.3 Perfektum (laudāverim) -- 4.3.6.3.4 Plusquamperfektum (laudāvissem) -- 4.3.6.4 imperativ -- 4.3.6.4.1 imperativ I (laudā) -- 4.3.6.4.2 imperativ II (laudātō) -- 4.3.6.5 Nefinitní tvary slovesné -- 4.3.6.5.1 Infinitiv -- 4.3.6.5.1.1 Infinitiv (laudāre).

4.3.6.5.1.2 infinitiv futura aktiva (laudātūrum esse) -- 4.3.6.5.1.3 Infinitiv perfekta aktiva (laudāvisse) -- 4.3.6.5.1.4 infinitiv pasiva (laudārī, laudātum esse, laudātum īrī) -- 4.3.6.5.2 Participium -- 4.3.6.5.2.1 Participium pasivní (laudātus) -- 4.3.6.5.2.2 Participium aktivní (laudāns) -- 4.3.6.5.2.3 Participium futura aktiva (laudātūrus) -- 4.3.6.5.3 Supinum (laudātum) -- 4.3.6.5.4 Gerundium -- 4.3.6.5.4.1 Gerundivum (laudandus) -- 4.3.6.5.4.2 Gerundium (laudandō) -- 4.3.6.6 Shrnutí vývoje slovesa -- 4.3.7 Adverbium -- 4.3.7.1 Úvod -- 4.3.7.2 Adverbia dochovaná v románských jazycích -- 4.3.7.3 Zaniklá adverbia -- 4.3.7.4 Stupňování adverbií -- 4.3.8 Předložky -- 4.3.8.1 Úvod -- 4.3.8.2 Primární předložky -- 4.3.8.3 Sekundární předložky -- 4.3.9 Spojky -- 4.3.9.1 Souřadící spojky -- 4.3.9.2 Podřadící spojky -- 5. Etnická a jazyková charakteristika pyrenejského poloostrova před vznikem portugalského království -- 5.1 Prerománské osídlení pyrenejského poloostrova -- 5.1.1 Úvod -- 5.1.2 Baskové -- 5.1.3 Ligurové -- 5.1.4 Illyrové -- 5.1.5 Iberové -- 5.1.6 Tartésové -- 5.1.7 Kantabrové a asturové -- 5.1.8 Keltové -- 5.1.9 Féničané -- 5.1.10. Řekové -- 5.1.11. Kartaginci -- 5.2 Příchod římanů -- 5.3 Invaze germánských kmenů -- 5.3.1 Svévové -- 5.3.2 Vizigóti -- 5.4 Arabská okupace pyrenejského poloostrova -- 5.4.1 příchod arabů a následná reconquista -- 5.4.2 Jazyková situace na pyrenejském poloostrově v době arabské nadvlády -- 5.4.3 Založení portugalského království -- 6. Periodizace portugalského jazyka -- 6.1 Úvod -- 6.2 Preliterární období vývoje portugalštiny -- 6.3 Období staré portugalštiny -- 6.4 Období střední portugalštiny -- 6.5 Období klasické a moderní portugalštiny -- 6.6 Periodizace portugalštiny podle Francisca da Silveiry Buena -- 6.7 Periodizace portugalštiny podle Iva Castra.

6.8 Periodizace psané portugalštiny podle Evanilda Bechary -- 6.9 Periodizace portugalštiny uplatněná v této učebnici -- 7. Nejstarší portugalsky psané texty -- 7.1 Úvod -- 7.2 Auto de Partilhas a Testamento de 1193 -- 7.3 Testamento de Afonso II -- 7.4 Notícia de Tort -- 7.5 Cesta k objevení nových textů -- 7.6 Notícia de Fiadores -- 7.7 Pacto de Gomes Pais e Ramiro Pais -- 7.8 Klasifikace staroportugalských textů -- 7.8.1 Úřední texty -- 7.8.1.1 Panovnické listiny (diplomas reais) -- 7.8.1.2 Soukromé listiny (diplomas particulares) -- 7.8.1.3 Místní zákony (leis locais) -- 7.8.1.4 Obecné zákony (leis gerais) -- 7.8.2 Literární texty -- 8. Jazykový vývoj staré a střední portugalštiny -- 8.1 Vokalický systém staré a střední portugalštiny -- 8.1.1 Vokály přízvučné -- 8.1.2 Vokály nepřízvučné -- 8.1.2.1 Vokály nepřízvučné finální -- 8.1.2.2 Vokály nepřízvučné nefinální -- 8.1.3 Diftongy a hiáty -- 8.1.4 Nazální vokály -- 8.1.5 Nazální diftongy -- 8.2 Konsonantický systém staré a střední portugalštiny -- 8.2.1 Počáteční konsonanty jednoduché -- 8.2.1.1 Okluzivy -- 8.2.1.2 Nazály -- 8.2.1.3 Likvidy -- 8.2.1.4 Frikativy -- 8.2.1.5 Palatály -- 8.2.1.6 Sibilanty -- 8.2.2 Počáteční konsonantické skupiny -- 8.2.2.1 Skupiny konsonant + /l/ -- 8.2.2.2 Skupiny konsonant + /ɾ/ -- 8.2.2.3 Skupina velární konsonant + /w/ -- 8.2.2.4 Skupina konsonantů /d/ + /j/ -- 8.2.3 Jednoduché konsonanty uvnitř slova -- 8.2.3.1 Okluzivy -- 8.2.3.2 Nazály -- 8.2.3.3 Likvidy -- 8.2.3.4 Frikativy -- 8.2.3.5 Palatály -- 8.2.3.6 Sibilanty -- 8.2.4 Konsonantické skupiny uvnitř slova -- 8.2.4.1 Zdvojené konsonanty -- 8.2.4.2 Skupina /ks/ -- 8.2.4.3 Skupina neznělý konsonant + likvida -- 8.2.4.4 Skupiny + a + -- 8.2.4.5 Skupina /gɾ/ -- 8.2.4.6 Skupiny /gn/ a /ngl/ -- 8.2.4.7 Skupiny /kt/ a /pt/ -- 8.2.4.8 Skupina /bl/ -- 8.2.4.9 Skupiny /pl, fl, kl, gl/.

8.2.4.10 Skupiny vokál + /l/ + /t, p, s̺/ -- 8.2.4.11 Skupiny s nazálními konsonanty /m, n/ -- 8.2.4.12 Skupiny /lb/ a /rb/ -- 8.2.5 Konsonanty na konci slova -- 8.2.5.1 Vývoj konsonantů na konci slova -- 8.2.5.2 Vznik nových konsonantů na konci slova -- 8.2.6 Konsonantický systém staré a střední portugalštiny - shrnutí -- 8.3 Morfosyntaktický systém staré a střední portugalštiny -- 8.3.1 Substantivum -- 8.3.1.1 Paradigmatické třídy substantiv -- 8.3.1.2 Rod substantiv -- 8.3.1.3 Číslo substantiv -- 8.3.2 Adjektivum -- 8.3.2.1 Paradigmatické třídy adjektiv -- 8.3.2.2 Stupňování adjektiv -- 8.3.2.3 Postavení adjektiv -- 8.3.3 Člen -- 8.3.4 Zájmena -- 8.3.4.1 Osobní zájmena -- 8.3.4.2 Přivlastňovací zájmena -- 8.3.4.3 Ukazovací zájmena -- 8.3.4.4 Vztažná a tázací zájmena -- 8.3.4.5 Neurčitá zájmena -- 8.3.4.6 Záporná zájmena -- 8.3.5 Číslovky -- 8.3.6 Sloveso -- 8.3.6.1 Paradigmatické třídy sloves -- 8.3.6.2 Morfologie slovesa ve staré portugalštině -- 8.3.6.2.1 Indikativ -- 8.3.6.2.1.1 Prézens -- 8.3.6.2.1.2 Imperfektum -- 8.3.6.2.1.3 Futurum -- 8.3.6.2.1.4 Kondicionál -- 8.3.6.2.1.5 Jednoduché perfektum -- 8.3.6.2.1.6 Složené perfektum -- 8.3.6.2.1.7 Jednoduché plusquamperfektum -- 8.3.6.2.2 Konjunktiv -- 8.3.6.2.2.1 Prézens -- 8.3.6.2.2.2 Imperfektum -- 8.3.6.2.2.3 Futurum -- 8.3.6.2.3 Imperativ -- 8.3.6.2.4 Složené časy -- 8.3.6.2.5 Finitní tvary slovesné - shrnutí -- 8.3.6.2.6 Nefinitní tvary slovesné -- 8.3.6.2.6.1 Infinitiv -- 8.3.6.2.6.2 Osobní infinitiv -- 8.3.6.2.6.3 Participium aktivní (prézentní) -- 8.3.6.2.6.4 Participium pasivní (minulé) -- 8.3.6.2.6.5 Gerundium -- 8.3.6.2.6.6 Slovesné perifráze -- 8.3.7 Adverbium -- 8.3.7.1 Tvoření adverbií -- 8.3.7.2 Některá staroportugalská adverbia -- 8.3.7.3 Zájmenná příslovce -- 8.3.8 Předložky -- 8.3.9 Spojky -- 8.3.9.1 Souřadící spojky -- 8.3.9.2 Podřadící spojky -- 8.3.10. Slovní zásoba.

9. Jazykový vývoj klasické a moderní portugalštiny -- 9.1 Vokalický systém klasické a moderní portugalštiny -- 9.1.1 Vokály přízvučné -- 9.1.2 Vokály nepřízvučné -- 9.1.2.1 Vokály nepřízvučné finální -- 9.1.2.2 Vokály nepřízvučné nefinální -- 9.1.3 Změny vokalického systému v 19. století -- 9.2 Konsonantický systém klasické a moderní portugalštiny -- 9.2.1 Simplifikace subsystému sibilant -- 9.2.2 Simplifikace opozice /ʧ/ - /∫/ -- 9.2.3 Palatalizace implozivního /s/ a /z/ -- 9.2.4 Reorganizace opozice /ɾ/ - /r/ -- 9.3 Morfosyntaktický systém klasické a moderní portugalštiny -- 9.3.1 Člen -- 9.3.2 Osobní předmětová zájmena -- 9.3.3 Zápor -- 9.3.4 Oslovování -- 9.3.5 Sloveso -- 9.3.5.1 Indikativ jednoduchého futura (falarei) -- 9.3.5.2 Indikativ složeného futura (terei falado) -- 9.3.5.3 Kondicionál (falaria) -- 9.3.5.4 Indikativ složeného perfekta (tenho falado) -- 9.3.5.5 Indikativ jednoduchého plusquamperfekta (falara) -- 9.3.5.6 Gerundium (falando) -- 9.3.5.7 Participium minulé (falado) -- 9.3.5.8 Slovní zásoba -- 10. Vývoj brazilské portugalštiny -- 10.1 Historické okolnosti vývoje brazilské portugalštiny -- 10.2 Jazykový vývoj brazilské portugalštiny -- 10.2.1 Fonologický systém brazilské portugalštiny -- 10.2.2 Morfosyntaktický systém -- 10.2.3 Slovní zásoba -- 11. Etymologická cvičení -- Příloha - ukázka nejstarších portugalských textů -- Bibliografie -- Rejstřík.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.