Amazon cover image
Image from Amazon.com

Základy lékařské Fyziky.

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Karolinum Press, 2015Copyright date: ©2015Edition: 1st edDescription: 1 online resource (325 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024626710
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Základy lékařské FyzikyDDC classification:
  • 610.15300000000002
LOC classification:
  • R895 -- .B464 2015eb
Online resources:
Contents:
Obálka -- Obsah -- 1. Stavba hmoty -- 1.1 Elementární částice, formy hmoty -- 1.2 Energie -- 1.3 Kvantové jevy -- 1.3.1 Kvantová čísla -- 1.4 Atom vodíku -- 1.4.1 Spektrum atomu vodíku -- 1.5 Struktura elektronového obalu těžších atomů -- 1.6 Excitace, emise a ionizace, vazebná energie elektronu -- 1.7 Vlnově mechanický model atomu -- 1.8 Jádro atomu -- 1.8.1 Vazebná energie jádra -- 1.8.2 Magnetické vlastnosti jader -- 1.9 Síly působící mezi atomy -- 1.9.1 Iontová vazba -- 1.9.2 Kovalentní vazba -- 1.10 Hmotnostní spektrometrie -- 2. Molekulární biofyzika -- 2.1 Náplň molekulární biofyziky -- 2.2 Síly působící mezi molekulami -- 2.3 Skupenské stavy hmoty -- 2.3.1 Plyny -- 2.3.2 Kapaliny -- 2.3.3 Tuhé látky -- 2.3.4 Skupenství plazmatické -- 2.3.5 Změny skupenství -- 2.4 Disperzní systémy -- 2.4.1 Gibbsův zákon fází -- 2.4.2 Klasifikace disperzních systémů -- 2.4.3 Analytické disperze -- 2.4.4 Koloidní disperze -- 2.5 Voda jako rozpouštědlo -- 2.5.1 Polární chování vody -- 2.5.2 Ostatní fyzikální vlastnosti vody -- 2.5.3 Těžká voda -- 2.5.4 Voda v organismu -- 2.6 Transportní jevy -- 2.6.1 Viskozita -- 2.6.2 Difuze -- 2.6.3 Vedení tepla -- 2.7 Koligativní vlastnosti roztoků -- 2.7.1 Snížení tenze par -- 2.7.2 Zvýšení bodu varu - ebulioskopie -- 2.7.3 Snížení bodu tuhnutí - kryoskopie -- 2.7.4 Osmotický tlak -- 2.8 Jevy na rozhraní fází -- 2.8.1 Povrchové napětí -- 2.8.2 Adsorpce -- 3. Bioenergetika a termodynamika v lékařství -- 3.1 Základní pojmy a definice -- 3.1.1 Základní termodynamické pojmy -- 3.1.2 Práce a teplo -- 3.1.3 Stavové funkce -- 3.1.4 Chemický potenciál -- 3.1.5 Měrná tepelná kapacita -- 3.2 Termodynamika živých systémů -- 3.3 Transformace a akumulace energie v živých systémech -- 3.3.1 Tepelné ztráty -- 3.4 Význam termodynamiky pro transport membránami -- 3.4.1 Prostá difuze -- 3.4.2 Elektrodifuze iontů.
3.4.3 Přestup iontovými kanály -- 3.4.4 Pasivní zprostředkovaný transport -- 3.4.5 Aktivní transport -- 3.4.6 Skupinový přenos -- 3.4.7 Endocytóza a exocytóza -- 3.5 Léčebné užití tepla -- 3.6 Měření a regulace teploty -- 3.6.1 Kapalinové teploměry -- 3.6.2 Regulace teploty -- 3.7 Tepelná zařízení -- 3.7.1 Termostaty -- 3.7.2 Sterilizátory a autoklávy -- 3.7.3 Vodní lázně -- 3.7.4 Temperované operační stoly -- 3.7.5 Chladicí zařízení -- 4. Biofyzika elektrických projevů a účinků, elektrické metody -- 4.1 Základní pojmy a definice -- 4.1.1 Coulombův zákon, permitivita látek a hydratace -- 4.1.2 Elektrický potenciál, potenciály na fázovém rozhraní -- 4.2 Elektrické projevy v živém organismu -- 4.2.1 Klidový membránový potenciál buňky -- 4.2.2 Akční potenciál nervového vlákna -- 4.2.3 Potenciály na ostatních biologických membránách -- 4.3 Použití elektřiny v lékařské diagnostice -- 4.3.1 Elektrokardiografie -- 4.3.2 Ostatní metody -- 4.4 Elektrický proud -- 4.4.1 Vedení proudu v organismu -- 4.4.2 Účinky různých druhů proudu na organismus -- 4.5 Využití elektřiny v terapii -- 4.5.1 Galvanoterapie -- 4.5.2 Elektroléčba střídavými a přerušovanými proudy -- 4.5.3 Elektrostimulace -- 4.5.4 Defibrilace -- 4.5.5 Vysokofrekvenční terapie -- 4.5.6 Elektrochirurgie -- 4.6 Měření elektrických veličin -- 4.6.1 Měření elektrického napětí -- 4.6.2 Měření elektrického proudu -- 4.6.3 Měření elektrického odporu -- 4.6.4 Osciloskop -- 4.7 Elektrické fyzikálně-chemické metody, definice pH -- 4.7.1 Potenciometrie -- 4.7.2 Konduktometrie -- 5. Biomechanika -- 5.1 Mechanické vlastnosti tkání -- 5.1.1 Deformace kostí -- 5.1.2 Deformace měkkých tkání -- 5.2 Biofyzika svalů -- 5.3 Mechanická práce srdce -- 5.4 Biofyzika krevního oběhu -- 5.5 Krevní tlak a jeho měření -- 5.6 Biofyzika dýchání -- 6. Bioakustika -- 6.1 Základní pojmy a veličiny.
6.2 Dopplerův jev -- 6.3 Vztah mezi podnětem a počitkem -- 6.4 Sluchové pole -- 6.5 Spektrum zvuku -- 6.6 Biofyzika slyšení -- 6.7 Teorie slyšení -- 6.8 Bioelektrické projevy vnitřního ucha -- 6.9 Akustika hlasu a řeči -- 6.10 Vyšetření sluchu -- 6.11 Ultrazvuk -- 6.11.1 Fyzikální vlastnosti ultrazvukových vln -- 6.11.2 Účinky ultrazvuku -- 6.11.3 Terapeutické využití ultrazvuku -- 6.11.4 Využití akustické energie rázové vlny v terapii -- 7. Fyzikální základy použití optiky v lékařství -- 7.1 Světlo -- 7.1.1 Záření látek -- 7.1.2 Zdroje světla -- 7.1.3 Fotometrie -- 7.2 Interakce světla s prostředím -- 7.2.1 Fermatův princip -- 7.2.2 Disperze světla -- 7.2.3 Rozptyl světla -- 7.2.4 Absorpce světla -- 7.2.5 Polarizace světla -- 7.3 Vlnová optika -- 7.3.1 Interference světla -- 7.3.2 Ohyb světla -- 7.4 Optické zobrazování -- 7.4.1 Zobrazení odrazem -- 7.4.2 Zobrazení lomem -- 7.5 Optické přístroje a metody -- 7.5.1 Lupa -- 7.5.2 Optický mikroskop -- 7.5.3 Elektronový mikroskop -- 7.5.4 Endoskopie a klinické využití -- 7.5.5 Absorpční fotometrie -- 7.5.6 Spektrální fotometrie -- 7.5.7 Spektrální analýza -- 7.5.8 Refraktometrie -- 7.5.9 Polarimetrie -- 7.6 Účinek různých druhů světla na organismus -- 7.6.1 Infračervené záření -- 7.6.2 Viditelné světlo -- 7.6.3 Ultrafialové záření -- 7.7 Optika lidského oka -- 7.7.1 Hlavní optické části oka -- 7.7.2 Zraková ostrost -- 7.8 Biofyzika vidění -- 7.8.1 Struktura sítnice -- 7.8.2 Citlivost a adaptace oka -- 7.8.3 Biofyzika čípků -- 7.9 Refrakční vady oka -- 7.9.1 Sférická ametropie -- 7.9.2 Astigmatismus (ametropie asférická) -- 7.9.3 Akomodace oka -- 7.10 Korekce očních vad -- 8. Fyzikální základy použití rentgenového záření v lékařství -- 8.1 Charakteristika rentgenového záření -- 8.1.1 Brzdné rentgenové záření -- 8.1.2 Charakteristické rentgenové záření -- 8.1.3 Rentgenový přístroj.
8.1.4 Absorpce rentgenového záření -- 8.2 Použití rentgenového záření v medicíně -- 8.3 Ochrana před rentgenovým zářením -- 9. Radioaktivita a ionizující záření -- 9.1 Přirozená a umělá radioaktivita -- 9.1.1 Radioaktivní rozpad -- 9.1.2 Radioaktivní rovnováha -- 9.1.3 Radioaktivní řady -- 9.1.4 Druhy radioaktivního rozpadu -- 9.2 Zdroje ionizujícího záření -- 9.2.1 Kladně nabité částice -- 9.2.2 Záporně nabité částice - elektrony -- 9.2.3 Neutrony -- 9.2.4 Fotony záření γ -- 9.3 Interakce záření s hmotou -- 9.3.1 Interakce záření α -- 9.3.2 Interakce záření β -- 9.3.3 Interakce záření γ -- 9.3.4 Interakce neutronů -- 9.4 Detekce ionizujícího záření -- 9.4.1 Ionizační komory -- 9.4.2 Geigerovy-Müllerovy počítače -- 9.4.3 Scintilační počítače -- 9.4.4 Měření aktivity in vitro -- 9.4.5 Měření aktivity in vivo -- 9.5 Základní dozimetrické veličiny -- 9.5.1 Osobní dozimetrie -- 10. Základní zobrazovací metody v medicíně -- 10.1 Použití rentgenového záření v zobrazování -- 10.1.2 Kontrast v rentgenových snímcích -- 10.1.3 Rentgen a výpočetní tomografie -- 10.2 Ultrazvukové zobrazování -- 10.2.1 Generování mechanického vlnění -- 10.2.2 Diagnostický ultrazvuk -- 10.2.3 Ultrazvukový obraz -- 10.2.4 Části ultrazvukového přístroje -- 10.3 Zobrazování magnetickou rezonancí -- 10.3.1 Princip magnetické rezonance -- 10.3.2 Jev magnetické rezonance -- 10.3.3 Relaxační procesy -- 10.3.4 Konstrukce MR obrazu -- 10.3.5 MR zobrazovací sekvence -- 10.3.6 Části MR tomografu -- 10.4 Zobrazovací metody v nukleární medicíně -- 10.4.1 Radionuklidy -- 10.4.2 Gama-kamera -- 10.4.3 Scintigrafie -- 10.4.4 Jednofotonová emisní tomografie -- 10.4.5 Pozitronová emisní tomografie -- Příloha -- Literatura -- Summary.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N00058321
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N00058321
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Obálka -- Obsah -- 1. Stavba hmoty -- 1.1 Elementární částice, formy hmoty -- 1.2 Energie -- 1.3 Kvantové jevy -- 1.3.1 Kvantová čísla -- 1.4 Atom vodíku -- 1.4.1 Spektrum atomu vodíku -- 1.5 Struktura elektronového obalu těžších atomů -- 1.6 Excitace, emise a ionizace, vazebná energie elektronu -- 1.7 Vlnově mechanický model atomu -- 1.8 Jádro atomu -- 1.8.1 Vazebná energie jádra -- 1.8.2 Magnetické vlastnosti jader -- 1.9 Síly působící mezi atomy -- 1.9.1 Iontová vazba -- 1.9.2 Kovalentní vazba -- 1.10 Hmotnostní spektrometrie -- 2. Molekulární biofyzika -- 2.1 Náplň molekulární biofyziky -- 2.2 Síly působící mezi molekulami -- 2.3 Skupenské stavy hmoty -- 2.3.1 Plyny -- 2.3.2 Kapaliny -- 2.3.3 Tuhé látky -- 2.3.4 Skupenství plazmatické -- 2.3.5 Změny skupenství -- 2.4 Disperzní systémy -- 2.4.1 Gibbsův zákon fází -- 2.4.2 Klasifikace disperzních systémů -- 2.4.3 Analytické disperze -- 2.4.4 Koloidní disperze -- 2.5 Voda jako rozpouštědlo -- 2.5.1 Polární chování vody -- 2.5.2 Ostatní fyzikální vlastnosti vody -- 2.5.3 Těžká voda -- 2.5.4 Voda v organismu -- 2.6 Transportní jevy -- 2.6.1 Viskozita -- 2.6.2 Difuze -- 2.6.3 Vedení tepla -- 2.7 Koligativní vlastnosti roztoků -- 2.7.1 Snížení tenze par -- 2.7.2 Zvýšení bodu varu - ebulioskopie -- 2.7.3 Snížení bodu tuhnutí - kryoskopie -- 2.7.4 Osmotický tlak -- 2.8 Jevy na rozhraní fází -- 2.8.1 Povrchové napětí -- 2.8.2 Adsorpce -- 3. Bioenergetika a termodynamika v lékařství -- 3.1 Základní pojmy a definice -- 3.1.1 Základní termodynamické pojmy -- 3.1.2 Práce a teplo -- 3.1.3 Stavové funkce -- 3.1.4 Chemický potenciál -- 3.1.5 Měrná tepelná kapacita -- 3.2 Termodynamika živých systémů -- 3.3 Transformace a akumulace energie v živých systémech -- 3.3.1 Tepelné ztráty -- 3.4 Význam termodynamiky pro transport membránami -- 3.4.1 Prostá difuze -- 3.4.2 Elektrodifuze iontů.

3.4.3 Přestup iontovými kanály -- 3.4.4 Pasivní zprostředkovaný transport -- 3.4.5 Aktivní transport -- 3.4.6 Skupinový přenos -- 3.4.7 Endocytóza a exocytóza -- 3.5 Léčebné užití tepla -- 3.6 Měření a regulace teploty -- 3.6.1 Kapalinové teploměry -- 3.6.2 Regulace teploty -- 3.7 Tepelná zařízení -- 3.7.1 Termostaty -- 3.7.2 Sterilizátory a autoklávy -- 3.7.3 Vodní lázně -- 3.7.4 Temperované operační stoly -- 3.7.5 Chladicí zařízení -- 4. Biofyzika elektrických projevů a účinků, elektrické metody -- 4.1 Základní pojmy a definice -- 4.1.1 Coulombův zákon, permitivita látek a hydratace -- 4.1.2 Elektrický potenciál, potenciály na fázovém rozhraní -- 4.2 Elektrické projevy v živém organismu -- 4.2.1 Klidový membránový potenciál buňky -- 4.2.2 Akční potenciál nervového vlákna -- 4.2.3 Potenciály na ostatních biologických membránách -- 4.3 Použití elektřiny v lékařské diagnostice -- 4.3.1 Elektrokardiografie -- 4.3.2 Ostatní metody -- 4.4 Elektrický proud -- 4.4.1 Vedení proudu v organismu -- 4.4.2 Účinky různých druhů proudu na organismus -- 4.5 Využití elektřiny v terapii -- 4.5.1 Galvanoterapie -- 4.5.2 Elektroléčba střídavými a přerušovanými proudy -- 4.5.3 Elektrostimulace -- 4.5.4 Defibrilace -- 4.5.5 Vysokofrekvenční terapie -- 4.5.6 Elektrochirurgie -- 4.6 Měření elektrických veličin -- 4.6.1 Měření elektrického napětí -- 4.6.2 Měření elektrického proudu -- 4.6.3 Měření elektrického odporu -- 4.6.4 Osciloskop -- 4.7 Elektrické fyzikálně-chemické metody, definice pH -- 4.7.1 Potenciometrie -- 4.7.2 Konduktometrie -- 5. Biomechanika -- 5.1 Mechanické vlastnosti tkání -- 5.1.1 Deformace kostí -- 5.1.2 Deformace měkkých tkání -- 5.2 Biofyzika svalů -- 5.3 Mechanická práce srdce -- 5.4 Biofyzika krevního oběhu -- 5.5 Krevní tlak a jeho měření -- 5.6 Biofyzika dýchání -- 6. Bioakustika -- 6.1 Základní pojmy a veličiny.

6.2 Dopplerův jev -- 6.3 Vztah mezi podnětem a počitkem -- 6.4 Sluchové pole -- 6.5 Spektrum zvuku -- 6.6 Biofyzika slyšení -- 6.7 Teorie slyšení -- 6.8 Bioelektrické projevy vnitřního ucha -- 6.9 Akustika hlasu a řeči -- 6.10 Vyšetření sluchu -- 6.11 Ultrazvuk -- 6.11.1 Fyzikální vlastnosti ultrazvukových vln -- 6.11.2 Účinky ultrazvuku -- 6.11.3 Terapeutické využití ultrazvuku -- 6.11.4 Využití akustické energie rázové vlny v terapii -- 7. Fyzikální základy použití optiky v lékařství -- 7.1 Světlo -- 7.1.1 Záření látek -- 7.1.2 Zdroje světla -- 7.1.3 Fotometrie -- 7.2 Interakce světla s prostředím -- 7.2.1 Fermatův princip -- 7.2.2 Disperze světla -- 7.2.3 Rozptyl světla -- 7.2.4 Absorpce světla -- 7.2.5 Polarizace světla -- 7.3 Vlnová optika -- 7.3.1 Interference světla -- 7.3.2 Ohyb světla -- 7.4 Optické zobrazování -- 7.4.1 Zobrazení odrazem -- 7.4.2 Zobrazení lomem -- 7.5 Optické přístroje a metody -- 7.5.1 Lupa -- 7.5.2 Optický mikroskop -- 7.5.3 Elektronový mikroskop -- 7.5.4 Endoskopie a klinické využití -- 7.5.5 Absorpční fotometrie -- 7.5.6 Spektrální fotometrie -- 7.5.7 Spektrální analýza -- 7.5.8 Refraktometrie -- 7.5.9 Polarimetrie -- 7.6 Účinek různých druhů světla na organismus -- 7.6.1 Infračervené záření -- 7.6.2 Viditelné světlo -- 7.6.3 Ultrafialové záření -- 7.7 Optika lidského oka -- 7.7.1 Hlavní optické části oka -- 7.7.2 Zraková ostrost -- 7.8 Biofyzika vidění -- 7.8.1 Struktura sítnice -- 7.8.2 Citlivost a adaptace oka -- 7.8.3 Biofyzika čípků -- 7.9 Refrakční vady oka -- 7.9.1 Sférická ametropie -- 7.9.2 Astigmatismus (ametropie asférická) -- 7.9.3 Akomodace oka -- 7.10 Korekce očních vad -- 8. Fyzikální základy použití rentgenového záření v lékařství -- 8.1 Charakteristika rentgenového záření -- 8.1.1 Brzdné rentgenové záření -- 8.1.2 Charakteristické rentgenové záření -- 8.1.3 Rentgenový přístroj.

8.1.4 Absorpce rentgenového záření -- 8.2 Použití rentgenového záření v medicíně -- 8.3 Ochrana před rentgenovým zářením -- 9. Radioaktivita a ionizující záření -- 9.1 Přirozená a umělá radioaktivita -- 9.1.1 Radioaktivní rozpad -- 9.1.2 Radioaktivní rovnováha -- 9.1.3 Radioaktivní řady -- 9.1.4 Druhy radioaktivního rozpadu -- 9.2 Zdroje ionizujícího záření -- 9.2.1 Kladně nabité částice -- 9.2.2 Záporně nabité částice - elektrony -- 9.2.3 Neutrony -- 9.2.4 Fotony záření γ -- 9.3 Interakce záření s hmotou -- 9.3.1 Interakce záření α -- 9.3.2 Interakce záření β -- 9.3.3 Interakce záření γ -- 9.3.4 Interakce neutronů -- 9.4 Detekce ionizujícího záření -- 9.4.1 Ionizační komory -- 9.4.2 Geigerovy-Müllerovy počítače -- 9.4.3 Scintilační počítače -- 9.4.4 Měření aktivity in vitro -- 9.4.5 Měření aktivity in vivo -- 9.5 Základní dozimetrické veličiny -- 9.5.1 Osobní dozimetrie -- 10. Základní zobrazovací metody v medicíně -- 10.1 Použití rentgenového záření v zobrazování -- 10.1.2 Kontrast v rentgenových snímcích -- 10.1.3 Rentgen a výpočetní tomografie -- 10.2 Ultrazvukové zobrazování -- 10.2.1 Generování mechanického vlnění -- 10.2.2 Diagnostický ultrazvuk -- 10.2.3 Ultrazvukový obraz -- 10.2.4 Části ultrazvukového přístroje -- 10.3 Zobrazování magnetickou rezonancí -- 10.3.1 Princip magnetické rezonance -- 10.3.2 Jev magnetické rezonance -- 10.3.3 Relaxační procesy -- 10.3.4 Konstrukce MR obrazu -- 10.3.5 MR zobrazovací sekvence -- 10.3.6 Části MR tomografu -- 10.4 Zobrazovací metody v nukleární medicíně -- 10.4.1 Radionuklidy -- 10.4.2 Gama-kamera -- 10.4.3 Scintigrafie -- 10.4.4 Jednofotonová emisní tomografie -- 10.4.5 Pozitronová emisní tomografie -- Příloha -- Literatura -- Summary.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.