Amazon cover image
Image from Amazon.com

Rozbor Nynějsí Spisovné Angličtiny.

By: Publisher: Prague : Karolinum Press, 2014Copyright date: ©2014Description: 1 online resource (287 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024624570
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Rozbor Nynějsí Spisovné AngličtinyDDC classification:
  • 421.5
LOC classification:
  • PE1133 -- .T765 2014eb
Online resources:
Contents:
Intro -- Obsah -- Předmluva -- Díl I. Rozbor fonologický -- Obsah -- Úvod -- Rozdělení jazykového rozboru -- Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání -- Fonémy a varianty -- Monofonémové hodnocení hláskových komplexů -- Dvoufonémové hodnocení hlásek -- Inventář anglických souhláskových fonémů -- Varianty anglických souhláskových fonémů -- Třídění anglických fonémů -- Přehled fonologického systému anglických souhlásek -- Samohlásky -- Protiklady i/j, u/w -- Realizace krátkých samohlásek -- Fonologický systém dlouhých samohlásek a dvojhlásek -- Realizace samohláskové délky -- Teorie slabičného řezu -- Protiklady dlouhých samohlásek a dvojhlásek -- Slabika -- Dynamický přízvuk -- Fonologické zhodnocení anglického přízvuku -- Umístění hlavního přízvuku ve slově -- Samohláskové protiklady v nepřízvučných slabikách -- Větná funkce anglického přízvuku -- Slabá slova -- Fonémová struktura slova -- Omezení v účasti fonémů na kombinacích (na styčném kontrastu) -- Omezení ve sledu fonémů -- Omezení v počtu styčných fonémů -- Omezení v pozici fonémů a fonémových shluků -- Fonologické cizosti -- Signalizační funkce a prostředky této funkce -- Kvantitativní fonologie -- Psaná a mluvená angličtina. Pravopis -- Působení psané řeči na mluvenou -- Výslovnost latinských slov v angličtině -- Díl II. Morfologie slovních druhů (částí řeči) a tvoření slov -- Obsah -- Slova a fonémy -- Sémantika a synsémantika -- Fundující a odvozující části slova. Alternace. Morfologické exponenty -- Analogie. Fonologický plán není křížen plánem morfologickým -- Homofonní a diafonní realizace slova -- Základní význam a významové variace slova a morfému -- Morfologické protiklady. Rozdělení morfologie -- Části řeči -- Morfologické protiklady substantiv -- Protiklad singulár ‒ plurál -- Komplementární exponenty plurálu -- Protiklad počitatelnosti a nepočitatelnosti.
Protiklad pád obecný - pád adnominální -- Morfologické exponenty adnominálního pádu -- Adjektiva -- Účast ve stupňování. Základní významy stupňování -- Která adjektiva se mohou stupňovat -- Exponenty komparativu -- Exponenty superlativu -- Stupňování adverbií -- Morfologické protiklady slovesa -- Morfologické exponenty préterita a participia perf. pas. -- Pravidelná slovesa -- Nepravidelná slovesa -- Exponenty 3. os. sg. ind. prézenta -- Stará koncovka -th, -eth ve 3. os. sg. prézenta -- Koncovka 2. os. sg. prézenta a préterita -- Tvar -ingový -- Konverze částí řeči -- Konverze jmen (substantiv a adjektiv) a adverbií v slovesa -- Konverze sloves v substantiva -- Konverze adjektiv v substantiva a substantiv v adjektiva -- Konverze adverbií v adjektiva -- Části řeči rozlišené alternací -- Substantiva a adjektiva rozlišená od sloves alternací -- Alternace samohlásek -- Alternace souhlásek -- Alternace přízvuku -- Tvoření kauzativ alternací -- Tvoření slov příponami -- Substantivní přípony -- Nomina agentis -- Nomina patientis -- Nomina actionis -- Sufixy, jimiž se odvozují od sloves substantiva označující místo, čas a nástroj -- Nomina qualitatis -- Substantiva odvozená od jiných substantiv -- Nomina actoris -- Substantiva označující stav a zaměstnání nebo předmět činnosti fundujících substantiv -- Deminutiva -- Feminina odvozená od maskulin -- Adjektivní přípony -- Adjektiva tvořená od substantiv -- Adjektiva tvořená od sloves -- Adjektiva tvořená od adjektiv a adverbií -- Slovesné přípony -- Slovesa odvozená od substantiv a adjektiv -- Slovesa odvozená od sloves -- Tvoření adverbií -- Odvozování slov předponami -- Kompozita a sousloví -- Tvoření slov zkracováním -- Tvoření slov z psaných zkratek -- Sousloví -- Bibliografie -- Díl III. Syntaxe jména a jmenných tvarů slovesných -- Obsah -- Úvodem -- K dějinám rozdělení mluvnice.
Členy. Morfologie členů -- Členy. Syntaxe členů -- Syntaxe určitého členu -- Syntaxe neurčitého členu -- Užívání substantiv bez členu (nulový člen) -- Užívání substantiv bez členu z rytmických a jiných důvodů -- Syntaxe čísla (singulár - plurál) -- Význam plurálu nepočitatelných substantiv -- Kolektiva -- Plurál pojatý jako singulární celek („jednoticí plurál", 'unification plural') -- Významově rozlišené plurály -- Pluralia tantum -- Změna morfologického singuláru v plurál a plurálu v singulár -- K otázce pádů v angličtině -- Syntaxe adnominálního pádu -- Adnominální sousloví -- Elipsa řídicího substantiva -- Opis adnominálního pádu -- Opis adnominálního pádu v jeho jednotlivých funkcích -- Pleonastický pád adnominální -- Obecný pád -- Syntaxe adjektiv. Určování substantiv -- Postavení atributivních adjektiv -- Postavení adjektiv v predikativní funkci -- Užívání komparativu -- Užívání superlativu -- Opisná komparace -- Slovesný rod a způsob u adjektiv -- Opěrné one -- Syntaxe infinitivu -- Nominální funkce infinitivu -- Předložkový a bezpředložkový infinitiv -- Rozdělený infinitiv -- Slovesné rysy infinitivu -- Vazby apo koinou (o společném členu) -- Vazba nominativu s infinitivem -- Vazba sloves be a have s předložkovým infinitivem -- Absolutní infinitiv -- Syntaxe tvaru -ingového -- Substantivní funkce -ingového tvaru -- Adjektivní funkce -ingového tvaru -- Syntaktické rysy -ingového tvaru v postaveních substantiva -- Syntaktické rysy -ingového tvaru v postaveních adjektiva -- Synonymní vazby -ingového tvaru -- Čas a rod -ingového tvaru -- Absolutní vazby -ingové -- Závěrečné poznámky k -ingovým tvarům -- Participium -- Ryze adjektivní funkce participia -- Slovesně nominální funkce participií -- Absolutní vazby participiální -- Bibliografie -- Seznam zkratek a značek -- Rejstřík.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N00049831
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N00049831
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Předmluva -- Díl I. Rozbor fonologický -- Obsah -- Úvod -- Rozdělení jazykového rozboru -- Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání -- Fonémy a varianty -- Monofonémové hodnocení hláskových komplexů -- Dvoufonémové hodnocení hlásek -- Inventář anglických souhláskových fonémů -- Varianty anglických souhláskových fonémů -- Třídění anglických fonémů -- Přehled fonologického systému anglických souhlásek -- Samohlásky -- Protiklady i/j, u/w -- Realizace krátkých samohlásek -- Fonologický systém dlouhých samohlásek a dvojhlásek -- Realizace samohláskové délky -- Teorie slabičného řezu -- Protiklady dlouhých samohlásek a dvojhlásek -- Slabika -- Dynamický přízvuk -- Fonologické zhodnocení anglického přízvuku -- Umístění hlavního přízvuku ve slově -- Samohláskové protiklady v nepřízvučných slabikách -- Větná funkce anglického přízvuku -- Slabá slova -- Fonémová struktura slova -- Omezení v účasti fonémů na kombinacích (na styčném kontrastu) -- Omezení ve sledu fonémů -- Omezení v počtu styčných fonémů -- Omezení v pozici fonémů a fonémových shluků -- Fonologické cizosti -- Signalizační funkce a prostředky této funkce -- Kvantitativní fonologie -- Psaná a mluvená angličtina. Pravopis -- Působení psané řeči na mluvenou -- Výslovnost latinských slov v angličtině -- Díl II. Morfologie slovních druhů (částí řeči) a tvoření slov -- Obsah -- Slova a fonémy -- Sémantika a synsémantika -- Fundující a odvozující části slova. Alternace. Morfologické exponenty -- Analogie. Fonologický plán není křížen plánem morfologickým -- Homofonní a diafonní realizace slova -- Základní význam a významové variace slova a morfému -- Morfologické protiklady. Rozdělení morfologie -- Části řeči -- Morfologické protiklady substantiv -- Protiklad singulár ‒ plurál -- Komplementární exponenty plurálu -- Protiklad počitatelnosti a nepočitatelnosti.

Protiklad pád obecný - pád adnominální -- Morfologické exponenty adnominálního pádu -- Adjektiva -- Účast ve stupňování. Základní významy stupňování -- Která adjektiva se mohou stupňovat -- Exponenty komparativu -- Exponenty superlativu -- Stupňování adverbií -- Morfologické protiklady slovesa -- Morfologické exponenty préterita a participia perf. pas. -- Pravidelná slovesa -- Nepravidelná slovesa -- Exponenty 3. os. sg. ind. prézenta -- Stará koncovka -th, -eth ve 3. os. sg. prézenta -- Koncovka 2. os. sg. prézenta a préterita -- Tvar -ingový -- Konverze částí řeči -- Konverze jmen (substantiv a adjektiv) a adverbií v slovesa -- Konverze sloves v substantiva -- Konverze adjektiv v substantiva a substantiv v adjektiva -- Konverze adverbií v adjektiva -- Části řeči rozlišené alternací -- Substantiva a adjektiva rozlišená od sloves alternací -- Alternace samohlásek -- Alternace souhlásek -- Alternace přízvuku -- Tvoření kauzativ alternací -- Tvoření slov příponami -- Substantivní přípony -- Nomina agentis -- Nomina patientis -- Nomina actionis -- Sufixy, jimiž se odvozují od sloves substantiva označující místo, čas a nástroj -- Nomina qualitatis -- Substantiva odvozená od jiných substantiv -- Nomina actoris -- Substantiva označující stav a zaměstnání nebo předmět činnosti fundujících substantiv -- Deminutiva -- Feminina odvozená od maskulin -- Adjektivní přípony -- Adjektiva tvořená od substantiv -- Adjektiva tvořená od sloves -- Adjektiva tvořená od adjektiv a adverbií -- Slovesné přípony -- Slovesa odvozená od substantiv a adjektiv -- Slovesa odvozená od sloves -- Tvoření adverbií -- Odvozování slov předponami -- Kompozita a sousloví -- Tvoření slov zkracováním -- Tvoření slov z psaných zkratek -- Sousloví -- Bibliografie -- Díl III. Syntaxe jména a jmenných tvarů slovesných -- Obsah -- Úvodem -- K dějinám rozdělení mluvnice.

Členy. Morfologie členů -- Členy. Syntaxe členů -- Syntaxe určitého členu -- Syntaxe neurčitého členu -- Užívání substantiv bez členu (nulový člen) -- Užívání substantiv bez členu z rytmických a jiných důvodů -- Syntaxe čísla (singulár - plurál) -- Význam plurálu nepočitatelných substantiv -- Kolektiva -- Plurál pojatý jako singulární celek („jednoticí plurál", 'unification plural') -- Významově rozlišené plurály -- Pluralia tantum -- Změna morfologického singuláru v plurál a plurálu v singulár -- K otázce pádů v angličtině -- Syntaxe adnominálního pádu -- Adnominální sousloví -- Elipsa řídicího substantiva -- Opis adnominálního pádu -- Opis adnominálního pádu v jeho jednotlivých funkcích -- Pleonastický pád adnominální -- Obecný pád -- Syntaxe adjektiv. Určování substantiv -- Postavení atributivních adjektiv -- Postavení adjektiv v predikativní funkci -- Užívání komparativu -- Užívání superlativu -- Opisná komparace -- Slovesný rod a způsob u adjektiv -- Opěrné one -- Syntaxe infinitivu -- Nominální funkce infinitivu -- Předložkový a bezpředložkový infinitiv -- Rozdělený infinitiv -- Slovesné rysy infinitivu -- Vazby apo koinou (o společném členu) -- Vazba nominativu s infinitivem -- Vazba sloves be a have s předložkovým infinitivem -- Absolutní infinitiv -- Syntaxe tvaru -ingového -- Substantivní funkce -ingového tvaru -- Adjektivní funkce -ingového tvaru -- Syntaktické rysy -ingového tvaru v postaveních substantiva -- Syntaktické rysy -ingového tvaru v postaveních adjektiva -- Synonymní vazby -ingového tvaru -- Čas a rod -ingového tvaru -- Absolutní vazby -ingové -- Závěrečné poznámky k -ingovým tvarům -- Participium -- Ryze adjektivní funkce participia -- Slovesně nominální funkce participií -- Absolutní vazby participiální -- Bibliografie -- Seznam zkratek a značek -- Rejstřík.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.