Čestina V Pohledu Synchronním a Diachronním.

By: Čmejrková, SvětlaContributor(s): Hoffmannová, Jana | Klímová, JanaPublisher: Prague : Karolinum Press, 2013Copyright date: ©2012Description: 1 online resource (857 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788024627175Subject(s): Czech language -- CongressesGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Čestina V Pohledu Synchronním a DiachronnímDDC classification: 491.86 LOC classification: PG4026.U87 -- .C47 2012ebOnline resources: Click to View
Contents:
Intro -- Obsah -- Úvodem -- 1. Ohlédnutí za minulostí ÚJČ (návraty ke kořenům) -- VĚRA DVOŘÁČKOVÁ: K počátkům institucionalizace českého jazykovědného bádání -- LUDMILA UHLÍŘOVÁ: Kancelář Slovníku jazyka českého a Naše řeč: osobnosti, souvislosti -- RUDOLF ŠRÁMEK: Hovory o propriích a o onomastice -- MILOSLAVA KNAPPOVÁ: K vývoji standardizace repertoáru rodných / křestních jmen v českých zemích ve 20. století -- ROSTISLAV KOCOUREK: Slovo k jazykovědnému studiu terminologie -- JAROSLAVA HLAVSOVÁ: Diachronie a synchronie v historii české dialektologie -- PETR KARLÍK - JARMILA PANEVOVÁ: České syntaktické bádání od Šmilauera po dnešek očima Prahy a Brna -- EVA HAJIČOVÁ - BARBORA HLADKÁ: Od kořenů ke stromům: příběh anotovaných korpusů češtiny -- JAN KRÁLÍK: Kvantitativní lingvistika v Čechách -- BOHUSLAV HOFFMANN: Umělecká slovesnost a její vědecká reflexe ve Slovu a slovesnosti a v Naší řeči v posledním půlstoletí -- TERESA DOBRZYŃSKA: Czesi w Warszawie. osobnosti, souvislosti. Inspiracje oraz obszary wspólnych badań w zakresie stylistyki, wersologii i teorii tekstu -- 2. Etymologie -- HELENA KARLÍKOVÁ: Etymologie a sémantika -- BOHUMIL VYKYPĚL: Gramatikalizace a etymologie -- JIŘÍ REJZEK: Nová řešení v české etymologii -- MARIOLA JAKUBOWICZ: Enancjosemiczny rozwój przymiotnika czeskiego sporý -- CHRISTINA DEJKOVA: Etymologizování lexika podle věcných okruhů (na příkladu českých názvů ptáků) -- PAVLA VALČÁKOVÁ: Etymologie některých českých lidových názvů jídel -- JANA VILLNOW KOMÁRKOVÁ: K původu dvou českých termínů z oblasti textilní produkce -- VÍT BOČEK: K substituci románských geminát v praslovanštině -- ALEŠ BIČAN: Vlastnosti konsonantických kombinací v češtině -- 3. Vývoj jazyka -- HANA KREISINGEROVÁ - MARKÉTA PYTLÍKOVÁ: Nejstarší český biblický překlad jako pramen poznání historické češtiny.
KAREL HÁDEKNegativní emoce (projevy hněvu) v Dalimilově kronice -- MARTIN STLUKA: Kolokace v počátcích staročeské prózy -- MILADA HOMOLKOVÁ: Staročeský překlad Tabulí Mikuláše z Drážďan -- MARTINA JAMBOROVÁ: Staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských -- PETR NEJEDLÝ: Reflexe prostoru v české slovní zásobě pozdního středověku -- JOSEF VINTR: Prvotisky staročeského žaltáře -- MILOSLAVA VAJDLOVÁ: O formování nekmenového deklinačního typu píseň (se zaměřením na období staro- a středněčeské) -- MARTINA ŠMEJKALOVÁ: Reflexe nehistorického deklinačního typu píseň v dobových gramatikách a učebnicích českého jazyka -- JIŘÍ KRAUS: Knížky o řádném mluvení a mlčení mistra Albertana, kteréž jest napsal řečí latinskú synu svému, počínají se šťastně -- ALENA M. ČERNÁ: Daniel Adam z Veleslavína a jeho nomenklátory -- JANA VOJTÍŠKOVÁ: Jazyková specifika Práv městských Království českého od Pavla Kristiána z Koldína -- JANA PLESKALOVÁ: Prakticky odborné texty a jejich jazyk v kontextu střední češtiny -- FRANTIŠEK MARTÍNEK: Co říkají slovníkové a korpusové zdroje o humanistické češtině? -- PAVEL KOSEK: Slovosled výrazu ť v češtině barokního období -- TILMAN BERGER: Odkaz Jána Václava Póla dnešku -- STEFAN MICHAEL NEWERKLA: Čeština ve Vídni na konci 18. století -- IRINA ABISOGOMJAN: K otázce periodizace dějin české lexikografie doby národního obrození -- VLADIMÍR KOBLÍŽEK: Vývojové tendence českého slovesa ve světle několika mluvnic češtiny období národního obrození -- BARBORA HANZOVÁ: Tvorba elektronických edic v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR -- ALENA M. ČERNÁ - BORIS LEHEČKA: Elektronická příprava a publikace starších českých textů -- MAREK JANOSIK-BIELSKI: Vokabulář webový - webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny -- KATEŘINA VOLEKOVÁ: Elektronický slovník staré češtiny.
BARBORA CHYBOVÁ - EVA ZÁHOŘOVÁ: Lexikální databáze MADLA a možnosti jejího využití -- ŠTĚPÁN ŠIMEK: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) -- 4. Dialektologie -- JARMILA BACHMANNOVÁ: Jazykovězeměpisný výzkum nářečí metodou korespondenčních anket -- STANISLAVA KLOFEROVÁ: Český jazykový atlas a čeština -- MARTINA IREINOVÁ - HANA KONEČNÁ: Český jazykový atlas v datech -- PAVOL ŽIGO: Prínos Slovanského jazykového atlasu pre súčasnú jazykovedu -- JANUSZ SIATKOWSKI: Rozrůznění fonetické a morfologické vrstvy ve Slovanském jazykovém atlase -- JOŽICA ŠKOFIC: Slovenska geolingvistika danes -- MILENA ŠIPKOVÁ: Možné typy nářečního slovníku -- SLAVKA KEREMIDČIEVA: Projekt Bulharský nářeční slovník (hlavní rysy koncepce jeho zpracování) -- BOGUSŁAW WYDERKA: O Słowniku gwar śląskich -- ZBYNĚK HOLUB: Současný stav nářečí na severním Hlučínsku jako model, výzva nebo relikt? Příspěvek k diskusi o vývoji dialektů -- JERZY SIEROCIUK: Problem wariantywności i synonimii w dociekaniach dialektologicznych -- LIBUŠE ČIŽMÁROVÁ: Dialektologie a Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku -- 5. Lexikologie a lexikografie -- DIANA SVOBODOVÁ: Variantnost grafických forem anglicismů v češtině z pohledu uživatelů jazyka -- MIROSŁAW BAŃKO - MILENA HEBAL-JEZIERSKA: Proč jazz, nikoliv džez? Harmonie grafické podoby lexému a obsahu - jako jeden z činitelů ovlivňujících adaptaci cizojazyčných přejímek? -- FRANTIŠEK ČERMÁK: Frazeologie v českých slovnících, lexikografie a lexikon -- MIECZYSŁAW BALOWSKI: Sémantická relace protikladu ve frazeologických přirovnáních -- JIŘÍ HASIL: Kam s ní? aneb místo frazeologie ve výuce češtiny pro cizince -- ALEŠ HORÁK - MILOŠ HUSÁK - KAREL PALA - ADAM RAMBOUSEKLexikografické nástroje pro češtinu.
JINDRA SVĚTLÁ: Lexikální databáze Pralex - nástroj a základna pro výzkum a popis slovní zásoby současné češtiny -- JINDRA SVĚTLÁ - MARTINA HABROVÁ: Práce s Praledem a struktura hesla v lexikální databázi Pralex -- MARTA KOUTOVÁ: K exemplifikaci substantiv v lexikální databázi Pralex -- ALEXANDRA JAROŠOVÁ: Slovník súčasného slovenského jazyka - kodifikačné kontexty a normatívne determinanty -- DAGMAR ŽÍDKOVÁ: K homonymii v moderních českých výkladových slovnících -- TADEUSZ PIOTROWSKI: Słowniki mobilne na przykładzie słowników dla czytnika ebooków Kindle -- ZDEŇKA TICHÁ: Neologie v oddělení současné lexikologie a lexikografie - výsledky a plány -- EVA BEKOVÁ: Vícečlenná kompozita v české slovní zásobě 20. století -- ДИАНА БЛАГОЕВА: Нова обществено-политическа лексика в българския и чешкия език -- BOŽANA NIŠEVA: Nová expresivní slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií) -- СИЯ КОЛКОВСКА:Лексикални неологизми в българския език, възникнали чрез отсичане на думи -- НАДЕЖДА КОСТОВА: Наблюдения върху нови глаголи и отглаголни съществителни в българския език -- ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА: За някои неологизми от областта на изкуството в края на ХХ и началото на ХХІ век (върху материал от българския и чешкия език) -- ALBENA RANGELOVA - HEDVIKA SIXTOVÁ - NATALIE KALAJDŽIEVOVÁ: Projekt Bulharsko-české slovníkové databáze -- JANKO BĂČVAROV - MARGARITA MLADENOVA: Malý česko-bulharský slovník nespisovné slovní zásoby - problematika a koncepce -- 6. Onomastika -- MILAN HARVALÍK: Česká onomastická škola po 36 letech -- JAROMÍR KRŠKO: Niekoľko poznámok k formantom v onymii -- PAVEL ŠTĚPÁN: Ke slovotvorným specifikům anoikonymie Čech -- ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА: Топонимията в България през погледаv на Константин Иречекv(въз основа на книгата му „Пътувания по България").
MIRIAM GIGER: Výber osobných mien v Českej republike a vo Švajčiarsku v 20. storočí a na začiatku 21. storočia -- YORDANKA TRIFONOVA: Externě podmíněná dynamika bulharského a českého propriálního systému -- ŽANETA DVOŘÁKOVÁ: Synchronní a diachronní pohledy na literární antroponyma -- MAREK BOHUŠ: Hrdý Budžes a pilný Čehona - humor ve jménech -- 7. Gramatika, sémantika, pragmatika -- GALINA NEŠČIMENKO: Jazyková konkurence a její lingvistická interpretace -- FRANTIŠEK ŠTÍCHA: Výzkum tvoření slov dříve a dnes -- IVANA KOLÁŘOVÁ: Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiálu Českého národního korpusu) -- MARKUS GIGER: Participiální systém češtiny a pozice příčestí minulého činného na -(v)š- v něm -- FRANÇOIS ESVAN: Užívání vidu v kontextech s adverbii typu často a několikrát: korpusový rozbor -- JOSEF ŠIMANDL: Morfologie proprií včera a dnes -- LUCIE KOPÁČKOVÁ: Posesivní adjektiva na -ův/-in v mluvené češtině - frekvenční analýza PMK -- MAGDA ŠEVČÍKOVÁ: Predikativum v gramatickém popisu češtiny -- MARKÉTA ZIKOVÁ: Není nula jako nula: fonologie nulových koncovek Nsg a Gpl v češtině -- VERONIKA KOLÁŘOVÁ: Valence dějových substantiv odvozených od sloves s předmětovým genitivem -- KATEŘINA RYSOVÁ: Možnosti jednotlivých volných slovesných doplnění být obligatorním členem věty -- KAROLÍNA SKWARSKA: Sémantické diateze v češtině a dalších slovanských jazycích -- PAVEL PEČENÝ: Několik hypotéz k výzkumu srovnávacích konstrukcí s elidovaným členem -- MOJMÍR DOČEKAL: Reference k druhům -- MILADA HIRSCHOVÁ: Gramatika v pragmatice a pragmatika v gramatice -- ANDREY IZOTOV: Ilokuční direktivní a závazkově-direktivní slovesa v korpusu -- OLDŘICH ULIČNÝ: K moderní mluvnici češtiny -- ZBIGNIEW GREŃ: Návrh komunikační mluvnice češtiny pro Poláky -- MILAN HRDLIČKA: O principech výběru mluvnického učiva.
LUCIE SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ: První „gramatika" - o osvojování češtiny dítětem.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N00031495
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N00031495
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Úvodem -- 1. Ohlédnutí za minulostí ÚJČ (návraty ke kořenům) -- VĚRA DVOŘÁČKOVÁ: K počátkům institucionalizace českého jazykovědného bádání -- LUDMILA UHLÍŘOVÁ: Kancelář Slovníku jazyka českého a Naše řeč: osobnosti, souvislosti -- RUDOLF ŠRÁMEK: Hovory o propriích a o onomastice -- MILOSLAVA KNAPPOVÁ: K vývoji standardizace repertoáru rodných / křestních jmen v českých zemích ve 20. století -- ROSTISLAV KOCOUREK: Slovo k jazykovědnému studiu terminologie -- JAROSLAVA HLAVSOVÁ: Diachronie a synchronie v historii české dialektologie -- PETR KARLÍK - JARMILA PANEVOVÁ: České syntaktické bádání od Šmilauera po dnešek očima Prahy a Brna -- EVA HAJIČOVÁ - BARBORA HLADKÁ: Od kořenů ke stromům: příběh anotovaných korpusů češtiny -- JAN KRÁLÍK: Kvantitativní lingvistika v Čechách -- BOHUSLAV HOFFMANN: Umělecká slovesnost a její vědecká reflexe ve Slovu a slovesnosti a v Naší řeči v posledním půlstoletí -- TERESA DOBRZYŃSKA: Czesi w Warszawie. osobnosti, souvislosti. Inspiracje oraz obszary wspólnych badań w zakresie stylistyki, wersologii i teorii tekstu -- 2. Etymologie -- HELENA KARLÍKOVÁ: Etymologie a sémantika -- BOHUMIL VYKYPĚL: Gramatikalizace a etymologie -- JIŘÍ REJZEK: Nová řešení v české etymologii -- MARIOLA JAKUBOWICZ: Enancjosemiczny rozwój przymiotnika czeskiego sporý -- CHRISTINA DEJKOVA: Etymologizování lexika podle věcných okruhů (na příkladu českých názvů ptáků) -- PAVLA VALČÁKOVÁ: Etymologie některých českých lidových názvů jídel -- JANA VILLNOW KOMÁRKOVÁ: K původu dvou českých termínů z oblasti textilní produkce -- VÍT BOČEK: K substituci románských geminát v praslovanštině -- ALEŠ BIČAN: Vlastnosti konsonantických kombinací v češtině -- 3. Vývoj jazyka -- HANA KREISINGEROVÁ - MARKÉTA PYTLÍKOVÁ: Nejstarší český biblický překlad jako pramen poznání historické češtiny.

KAREL HÁDEKNegativní emoce (projevy hněvu) v Dalimilově kronice -- MARTIN STLUKA: Kolokace v počátcích staročeské prózy -- MILADA HOMOLKOVÁ: Staročeský překlad Tabulí Mikuláše z Drážďan -- MARTINA JAMBOROVÁ: Staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských -- PETR NEJEDLÝ: Reflexe prostoru v české slovní zásobě pozdního středověku -- JOSEF VINTR: Prvotisky staročeského žaltáře -- MILOSLAVA VAJDLOVÁ: O formování nekmenového deklinačního typu píseň (se zaměřením na období staro- a středněčeské) -- MARTINA ŠMEJKALOVÁ: Reflexe nehistorického deklinačního typu píseň v dobových gramatikách a učebnicích českého jazyka -- JIŘÍ KRAUS: Knížky o řádném mluvení a mlčení mistra Albertana, kteréž jest napsal řečí latinskú synu svému, počínají se šťastně -- ALENA M. ČERNÁ: Daniel Adam z Veleslavína a jeho nomenklátory -- JANA VOJTÍŠKOVÁ: Jazyková specifika Práv městských Království českého od Pavla Kristiána z Koldína -- JANA PLESKALOVÁ: Prakticky odborné texty a jejich jazyk v kontextu střední češtiny -- FRANTIŠEK MARTÍNEK: Co říkají slovníkové a korpusové zdroje o humanistické češtině? -- PAVEL KOSEK: Slovosled výrazu ť v češtině barokního období -- TILMAN BERGER: Odkaz Jána Václava Póla dnešku -- STEFAN MICHAEL NEWERKLA: Čeština ve Vídni na konci 18. století -- IRINA ABISOGOMJAN: K otázce periodizace dějin české lexikografie doby národního obrození -- VLADIMÍR KOBLÍŽEK: Vývojové tendence českého slovesa ve světle několika mluvnic češtiny období národního obrození -- BARBORA HANZOVÁ: Tvorba elektronických edic v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR -- ALENA M. ČERNÁ - BORIS LEHEČKA: Elektronická příprava a publikace starších českých textů -- MAREK JANOSIK-BIELSKI: Vokabulář webový - webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny -- KATEŘINA VOLEKOVÁ: Elektronický slovník staré češtiny.

BARBORA CHYBOVÁ - EVA ZÁHOŘOVÁ: Lexikální databáze MADLA a možnosti jejího využití -- ŠTĚPÁN ŠIMEK: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) -- 4. Dialektologie -- JARMILA BACHMANNOVÁ: Jazykovězeměpisný výzkum nářečí metodou korespondenčních anket -- STANISLAVA KLOFEROVÁ: Český jazykový atlas a čeština -- MARTINA IREINOVÁ - HANA KONEČNÁ: Český jazykový atlas v datech -- PAVOL ŽIGO: Prínos Slovanského jazykového atlasu pre súčasnú jazykovedu -- JANUSZ SIATKOWSKI: Rozrůznění fonetické a morfologické vrstvy ve Slovanském jazykovém atlase -- JOŽICA ŠKOFIC: Slovenska geolingvistika danes -- MILENA ŠIPKOVÁ: Možné typy nářečního slovníku -- SLAVKA KEREMIDČIEVA: Projekt Bulharský nářeční slovník (hlavní rysy koncepce jeho zpracování) -- BOGUSŁAW WYDERKA: O Słowniku gwar śląskich -- ZBYNĚK HOLUB: Současný stav nářečí na severním Hlučínsku jako model, výzva nebo relikt? Příspěvek k diskusi o vývoji dialektů -- JERZY SIEROCIUK: Problem wariantywności i synonimii w dociekaniach dialektologicznych -- LIBUŠE ČIŽMÁROVÁ: Dialektologie a Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku -- 5. Lexikologie a lexikografie -- DIANA SVOBODOVÁ: Variantnost grafických forem anglicismů v češtině z pohledu uživatelů jazyka -- MIROSŁAW BAŃKO - MILENA HEBAL-JEZIERSKA: Proč jazz, nikoliv džez? Harmonie grafické podoby lexému a obsahu - jako jeden z činitelů ovlivňujících adaptaci cizojazyčných přejímek? -- FRANTIŠEK ČERMÁK: Frazeologie v českých slovnících, lexikografie a lexikon -- MIECZYSŁAW BALOWSKI: Sémantická relace protikladu ve frazeologických přirovnáních -- JIŘÍ HASIL: Kam s ní? aneb místo frazeologie ve výuce češtiny pro cizince -- ALEŠ HORÁK - MILOŠ HUSÁK - KAREL PALA - ADAM RAMBOUSEKLexikografické nástroje pro češtinu.

JINDRA SVĚTLÁ: Lexikální databáze Pralex - nástroj a základna pro výzkum a popis slovní zásoby současné češtiny -- JINDRA SVĚTLÁ - MARTINA HABROVÁ: Práce s Praledem a struktura hesla v lexikální databázi Pralex -- MARTA KOUTOVÁ: K exemplifikaci substantiv v lexikální databázi Pralex -- ALEXANDRA JAROŠOVÁ: Slovník súčasného slovenského jazyka - kodifikačné kontexty a normatívne determinanty -- DAGMAR ŽÍDKOVÁ: K homonymii v moderních českých výkladových slovnících -- TADEUSZ PIOTROWSKI: Słowniki mobilne na przykładzie słowników dla czytnika ebooków Kindle -- ZDEŇKA TICHÁ: Neologie v oddělení současné lexikologie a lexikografie - výsledky a plány -- EVA BEKOVÁ: Vícečlenná kompozita v české slovní zásobě 20. století -- ДИАНА БЛАГОЕВА: Нова обществено-политическа лексика в българския и чешкия език -- BOŽANA NIŠEVA: Nová expresivní slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií) -- СИЯ КОЛКОВСКА:Лексикални неологизми в българския език, възникнали чрез отсичане на думи -- НАДЕЖДА КОСТОВА: Наблюдения върху нови глаголи и отглаголни съществителни в българския език -- ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА: За някои неологизми от областта на изкуството в края на ХХ и началото на ХХІ век (върху материал от българския и чешкия език) -- ALBENA RANGELOVA - HEDVIKA SIXTOVÁ - NATALIE KALAJDŽIEVOVÁ: Projekt Bulharsko-české slovníkové databáze -- JANKO BĂČVAROV - MARGARITA MLADENOVA: Malý česko-bulharský slovník nespisovné slovní zásoby - problematika a koncepce -- 6. Onomastika -- MILAN HARVALÍK: Česká onomastická škola po 36 letech -- JAROMÍR KRŠKO: Niekoľko poznámok k formantom v onymii -- PAVEL ŠTĚPÁN: Ke slovotvorným specifikům anoikonymie Čech -- ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА: Топонимията в България през погледаv на Константин Иречекv(въз основа на книгата му „Пътувания по България").

MIRIAM GIGER: Výber osobných mien v Českej republike a vo Švajčiarsku v 20. storočí a na začiatku 21. storočia -- YORDANKA TRIFONOVA: Externě podmíněná dynamika bulharského a českého propriálního systému -- ŽANETA DVOŘÁKOVÁ: Synchronní a diachronní pohledy na literární antroponyma -- MAREK BOHUŠ: Hrdý Budžes a pilný Čehona - humor ve jménech -- 7. Gramatika, sémantika, pragmatika -- GALINA NEŠČIMENKO: Jazyková konkurence a její lingvistická interpretace -- FRANTIŠEK ŠTÍCHA: Výzkum tvoření slov dříve a dnes -- IVANA KOLÁŘOVÁ: Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiálu Českého národního korpusu) -- MARKUS GIGER: Participiální systém češtiny a pozice příčestí minulého činného na -(v)š- v něm -- FRANÇOIS ESVAN: Užívání vidu v kontextech s adverbii typu často a několikrát: korpusový rozbor -- JOSEF ŠIMANDL: Morfologie proprií včera a dnes -- LUCIE KOPÁČKOVÁ: Posesivní adjektiva na -ův/-in v mluvené češtině - frekvenční analýza PMK -- MAGDA ŠEVČÍKOVÁ: Predikativum v gramatickém popisu češtiny -- MARKÉTA ZIKOVÁ: Není nula jako nula: fonologie nulových koncovek Nsg a Gpl v češtině -- VERONIKA KOLÁŘOVÁ: Valence dějových substantiv odvozených od sloves s předmětovým genitivem -- KATEŘINA RYSOVÁ: Možnosti jednotlivých volných slovesných doplnění být obligatorním členem věty -- KAROLÍNA SKWARSKA: Sémantické diateze v češtině a dalších slovanských jazycích -- PAVEL PEČENÝ: Několik hypotéz k výzkumu srovnávacích konstrukcí s elidovaným členem -- MOJMÍR DOČEKAL: Reference k druhům -- MILADA HIRSCHOVÁ: Gramatika v pragmatice a pragmatika v gramatice -- ANDREY IZOTOV: Ilokuční direktivní a závazkově-direktivní slovesa v korpusu -- OLDŘICH ULIČNÝ: K moderní mluvnici češtiny -- ZBIGNIEW GREŃ: Návrh komunikační mluvnice češtiny pro Poláky -- MILAN HRDLIČKA: O principech výběru mluvnického učiva.

LUCIE SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ: První „gramatika" - o osvojování češtiny dítětem.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.