Amazon cover image
Image from Amazon.com

Bankovnictví V Teorii a Praxi / Banking in Theory and Practice.

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Karolinum Press, 2015Copyright date: ©2015Edition: 1st edDescription: 1 online resource (855 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024630021
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Bankovnictví V Teorii a Praxi / Banking in Theory and PracticeDDC classification:
  • 332.10285
LOC classification:
  • HG1709 -- .M457 2014eb
Online resources:
Contents:
Intro -- Obsah -- Předmluva -- I. Základní pojmy finančních trhů -- I.1 Základní pojmy -- I.2 Prostředí pro finanční zprostředkování -- I.3  Velikost a struktura finančního trhu ve světě -- I.4  Charakter finančního zprostředkování - případ České republiky -- I.5 Zdroje -- I.6 Klíčová slova -- I.7 Použité zkratky -- II. Základní principy bankovnictví -- II.1 Banka a bankovní sektor -- II.2 Hodnocení výkonnosti, rentability či efektivnosti banky, rizika -- II.3 Úspory z rozsahu a ze sortimentu v bankách, bankovní heterogenita a finanční inovace -- II.4 Tržní segmentace a heterogenita v České republice -- II.5 Instituce konkurující bankám -- II.6 Zdroje -- II.7 Klíčová slova -- II.8 Použité zkratky -- III. Centrální bankovnictví -- III.1 Centrální banky -- III.2 Měnová politika -- III.3 Úrokové sazby -- III.4 Závislost centrálních bankéřů -- III.5 Zdroje -- III.6 Klíčová slova -- III.7 Použité Zkratky -- IV. Měření a řízení rizika -- IV.1 Řízení rizik -- IV.2 Řízení aktiv a pasiv -- IV.3 Účetní a ekonomické modely vhodné pro ALM -- IV.4 Úrokové riziko v minulosti a dnes -- IV.5 Měření kreditního rizika -- IV.6 Zdroje -- IV.7 Klíčová slova -- IV.8 Použité zkratky -- V. Bankovní regulace -- V.1 Důvody pro regulaci bank -- V.2 Regulace bankovního systému a bankovní dohled -- V.3 Ostatní (nepřímé) nástroje regulace  - měnově-politická opatření -- V.4 Poučení z historie regulace bank v USA -- V.5 Evropská bankovní unie -- V.6 Zdroje -- V.7 Klíčová slova -- V.8 Použité zkratky -- VI. Kapitál banky -- VI.1 Typy kapitálu -- VI.2 Teoretické základy -- VI.3 Basel I -- VI.4 Basel II -- VI.5 Basel III -- VI.6 Zdroje -- VI.7 Klíčová slova -- VI.8 Použité zkratky -- VII. Likviditní riziko -- VII.1 Základní pojmy -- VII.2 Důvěra v banku -- VII.3 Řízení pasiv a řízení likvidity -- VII.4 Bankovní depozitní produkty v ČR.
VII.5 Likvidita v českém bankovním sektoru -- VII.6 Regulace likvidintího rizika podle Basel III -- VII.7 Zdroje -- VII.8 Klíčová slova -- VII.9 Zkratky -- VIII. Kreditní riziko -- VIII.1 Kreditní riziko - zdroje a důležitost -- VIII.2 Struktura úvěrů dle plateb a splátek -- VIII.3 Typy úvěrů dle financovaných subjektů -- VIII.4  Kreditní riziko, kreditní riziko v korporátním bankovnictví -- VIII.5 Retailové bankovnictví a jeho vývoj v ČR -- VIII.6 Makroekonomické měření kreditních rizik -- VIII.7  Mikroekonomický přístup k měření a řízení kreditního rizika -- VIII.8  Registry úvěrů - podpůrný nástroj pro řízení kreditního rizika -- VIII.9 Hodnocení kreditního rizika -- VIII.10 Cena úvěru -- VIII.11 Zdroje -- VIII.12 Klíčová slova -- VIII.13 Použité zkratky -- IX. Tržní riziko -- IX.1 GAP analýza pro měření rizika úrokové sazby -- IX.2 Tradiční nástroje měření tržních rizik -- IX.3 Value at risk -- IX.4 Řízení tržních rizik -- IX.5 Zdroje -- IX.6 Klíčová slova -- IX.7 Použité zkratky -- X. Neúrokové výnosy bank a platební styk -- X.1 Neúrokové výnosy bank -- X.2 Mimobilanční položky -- X.3 Banky a platební styk -- X.4 Platební systémy -- X.5 Zdroje -- X.6 Přílohy -- X.7 Klíčová slova -- X.8 Použité zkratky -- XI. Neúrokové výnosy bank II: Bankovní finančně-úvěrové obchody a finanční inovace -- XI.1 Bankovní finančně úvěrové obchody a finanční inovace -- XI.2 Další zdroje neúrokových výnosů - investiční bankovnictví a optimalizace financování a finančního investování -- XI.3 Bankovní sektor v souvislosti s finančním sektorem a jeho produkty -- XI.4 Zdroje -- XI.5 Klíčová slova -- XI.6 Použité zkratky -- XI.7 Apendix: Příčiny hypoteční krize ve Spojených státech -- XI.8 Zdroje -- XII. Rozvoj bankovního sektoru při poskytování finančních služeb v Evropské unii -- XII.1 Problémy ekonomické transformace -- XII.2 Konsolidace corporate governance.
XII.3 Současný stav bankovního sektoru v EU -- XII.4  Konsolidace a privatizace bankovního sektoru v nových členských státech EU -- XII.5  Postprivatizační fáze v bankovním sektoru: směrem k integraci -- XII.6  Zdroje -- XII.7  Přílohy -- XII.8  Klíčová slova -- XII.9  Použité Zkratky -- I.S Finanční matematika -- I.S.1 Anuita -- I.S.2 Perpetuita -- I.S.3 Typy úročení -- I.S.4 Frekvence úročení -- I.S.5 Dlouhodobé dluhopisy -- I.S.6 Zdroje -- II.S.A Finanční výkazy a finanční analýza -- II.S.A.1 Finanční výkazy - základní informace -- II.S.A.2 Účetní standardy -- II.S.A.3 Finanční výkazy bank -- II.S.A.4 Podrozvahové (mimorozvahové) položky -- II.S.A.5 Hodnocení finančního zdraví podniku a banky -- II.S.A.6 Některé finanční ukazatele bank -- II.S.A.7 Mezinárodní srovnání bank -- II.S.A.8 Zdroje -- II.S.A.9 Klíčová slova -- II.S.A.10 Použité zkratky -- II.S.B Organizační uspořádání a specifika banky -- II.S.B.1  Kontinentální přístup ke Corporate governance banky -- II.S.B.2 Oddělení neslučitelných funkcí -- II.S.B.3 Ostatní důležité útvary -- II.S.B.4 Ostatní specifika -- II.S.B.5 Zdroje -- II.S.B.6 Klíčová slova -- III.S Instrumenty peněžního trhu a úrokové sazby -- III.S.1 Instrumenty peněžního trhu -- III.S.2 Úrokové sazby -- III.S.3 Repo operace -- III.S.4 Zdroje -- III.S.5 Klíčová slova -- III.S.6 Použité zkratky -- IV.S Principy měření a řízení rizika -- IV.S.1 Identifikace rizik -- IV.S.2 GAP analýza pro měření rizika likvidity -- IV.S.3 GAP analýza pro měření úrokového rizika -- IV.S.4 Otevřená měnová pozice -- IV.S.5 Klíčová slova -- IV.S.6 Použité zkratky -- V.S Konsolidace, fúze a akvizice -- V.S.1 Struktury skupin -- V.S.2 Fúze a akvizice -- V.S.3 Metody konsolidace -- V.S.4 Zdroje -- V.S.5 Klíčová slova -- V.S.6 Použité zkratky -- VI.S Bankovní kapitál.
VI.S.1  Výpočet kapitálové přiměřenosti podle konceptu Basel (úvěrové riziko investičního portfolia) -- VI.S.2  Výpočet kapitálové přiměřenosti podle pravidel Basel (tržní riziko a úvěrové riziko obchodního portfolia) -- VI.S.3  Výpočet kapitálové přiměřenosti podle Basel pravidel (operační riziko) -- VI.S.4 Apendix -- VI.S.5 Zdroje -- VI.S.6 Klíčová slova -- VI.S.7 Použité zkratky -- VII.S Likvidita, likviditní riziko a řízení pasiv -- VII.S.1  Hlavní druhy likviditního rizika rozvahy banky -- VII.S.2 Žebříková metoda -- VII.S.3 Výpočet úroků na běžném účtu -- VII.S.4 Dopad na likviditní pozici banky -- VII.S.5 Zdroje -- VII.S.6 Klíčová slova -- VII.S.7 Použité Zkratky -- VIII.S Měření kreditního rizika -- VIII.S.1 Kreditní modely -- VIII.S.2 Stanovení ceny úvěru -- VIII.S.3 Zdroje -- VIII.S.4 Klíčová slova -- VIII.S.5 Použité zkratky -- IX.S Měření tržních rizik -- IX.S.1 Tradiční nástroje měření tržních rizik -- IX.S.2 Value at Risk -- IX.S.3 Zdroje -- IX.S.4 Klíčová slova -- IX.S.5 Zkratky -- X. Kreditní deriváty a měnové swapy -- X.S.1 Kreditní deriváty a měnové swapy -- X.S.2 Zdroje -- X.S.3 Klíčová slova -- X.S.4 Použité zkratky -- XI.S Faktoring a forfaiting -- XI.S.1 Faktoring -- XI.S.2 Forfaiting -- XI.S.3 Zdroje -- XI.S.4 Klíčová slova -- XII.S investice - fúze & akvizice, private equity investice, oceňovací techniky a exit strategie -- XII.S.1 Fúze a akvizice (M & A) -- XII.S.2 Jaké jsou hlavní typy investorů? -- XII.S.3  Soukromé akcie a fondy rizikového kapitálu: Kdo to je a jak investují -- XII.S.4 Techniky oceňování -- XII.S.5 Zdroje -- Rejstřík -- Contens -- Foreword -- I. Basic terms of financial markets -- I.1 Basic terms -- I.2 Financial intermediation environment -- I.3  The size and structure of the world's financial market -- I.4  The nature of financial intermediation: The case of the Czech Republic -- I.5 Sources.
I.6 Key Words -- I.7 Abbreviations used -- II. Basic principles of banking -- II.1 Banks and the banking sector -- II.2 Evaluation of performance, profitability and efficiency of the bank, risks -- II.3 Economies of scale and scope in banks, bank heterogeneity and financial innovations -- II.4 Market segmentation and bank heterogeneity in the Czech Republic -- II.5 Institutions that compete with banks -- II.6 Sources -- II.7 Key words -- II.8 Abbreviations used -- III. Central banking -- III.1 Central banks -- III.2 Monetary policy -- III.3 Interest rates -- III.4 Dependence of central bankers -- III.5 Sources -- III.6 Key Words -- III.7 Abbreviations used -- IV. Risk measurement and risk management -- IV.1 Risk management -- IV.2 Asset and liability management -- IV.3 The accounting and economic models of ALM -- IV.4 Interest rate risk today and in the past -- IV.5 Measurement of credit risk -- IV.6 Sources -- IV.7 Key words -- IV.8 Abbreviations used -- V. Banking regulation -- V.1 Reasons for banking regulation -- V.2 Banking sector regulation and supervision -- V.3  Other (indirect) instruments of regulation - monetary policy measures -- V.4  Lessons from historical experiences of financial market regulation in the US -- V.5 The European Banking Union -- V.6 Sources -- V.7 Key words -- V.8 Abbreviations used -- VI. Bank capital -- VI.1 Types of capital -- VI.2 Theoretical background -- VI.3 Basel I -- VI.4 Basel II -- VI.5 Basel III -- VI.6 Sources -- VI.7 Key Words -- VI.8 Abbreviations used -- VII. Liquidity risk -- VII.1 Basic terms -- VII.2 The role of confidence in banks -- VII.3 Liquidity and liability management -- VII.4 Bank deposit products in the Czech Republic -- VII.5 Liquidity in the Czech banking sector -- VII.6 Liquidity risk regulation under Basel III -- VII.7 Sources -- VII.8 Key Words -- VII.9 Abbreviations Used.
VIII. Credit risk.
Summary: Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochází globální bankovnictví v posledních letech dynamickým vývojem. Predkládaná publikace se snaží zájemce uvést do široké problematiky bankovnictví v teoretické i praktické rovine, a to s durazem na Ceskou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní cesko-anglické dílo vycházející z nekolikaletého výzkumu autoru v oblasti financních trhu a risk managementu. Publikace je psána srozumitelným jazykem, a tudíž je vhodná jak pro odbornou, tak i pro širší verejnost.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N0006888
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N0006888
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Předmluva -- I. Základní pojmy finančních trhů -- I.1 Základní pojmy -- I.2 Prostředí pro finanční zprostředkování -- I.3  Velikost a struktura finančního trhu ve světě -- I.4  Charakter finančního zprostředkování - případ České republiky -- I.5 Zdroje -- I.6 Klíčová slova -- I.7 Použité zkratky -- II. Základní principy bankovnictví -- II.1 Banka a bankovní sektor -- II.2 Hodnocení výkonnosti, rentability či efektivnosti banky, rizika -- II.3 Úspory z rozsahu a ze sortimentu v bankách, bankovní heterogenita a finanční inovace -- II.4 Tržní segmentace a heterogenita v České republice -- II.5 Instituce konkurující bankám -- II.6 Zdroje -- II.7 Klíčová slova -- II.8 Použité zkratky -- III. Centrální bankovnictví -- III.1 Centrální banky -- III.2 Měnová politika -- III.3 Úrokové sazby -- III.4 Závislost centrálních bankéřů -- III.5 Zdroje -- III.6 Klíčová slova -- III.7 Použité Zkratky -- IV. Měření a řízení rizika -- IV.1 Řízení rizik -- IV.2 Řízení aktiv a pasiv -- IV.3 Účetní a ekonomické modely vhodné pro ALM -- IV.4 Úrokové riziko v minulosti a dnes -- IV.5 Měření kreditního rizika -- IV.6 Zdroje -- IV.7 Klíčová slova -- IV.8 Použité zkratky -- V. Bankovní regulace -- V.1 Důvody pro regulaci bank -- V.2 Regulace bankovního systému a bankovní dohled -- V.3 Ostatní (nepřímé) nástroje regulace  - měnově-politická opatření -- V.4 Poučení z historie regulace bank v USA -- V.5 Evropská bankovní unie -- V.6 Zdroje -- V.7 Klíčová slova -- V.8 Použité zkratky -- VI. Kapitál banky -- VI.1 Typy kapitálu -- VI.2 Teoretické základy -- VI.3 Basel I -- VI.4 Basel II -- VI.5 Basel III -- VI.6 Zdroje -- VI.7 Klíčová slova -- VI.8 Použité zkratky -- VII. Likviditní riziko -- VII.1 Základní pojmy -- VII.2 Důvěra v banku -- VII.3 Řízení pasiv a řízení likvidity -- VII.4 Bankovní depozitní produkty v ČR.

VII.5 Likvidita v českém bankovním sektoru -- VII.6 Regulace likvidintího rizika podle Basel III -- VII.7 Zdroje -- VII.8 Klíčová slova -- VII.9 Zkratky -- VIII. Kreditní riziko -- VIII.1 Kreditní riziko - zdroje a důležitost -- VIII.2 Struktura úvěrů dle plateb a splátek -- VIII.3 Typy úvěrů dle financovaných subjektů -- VIII.4  Kreditní riziko, kreditní riziko v korporátním bankovnictví -- VIII.5 Retailové bankovnictví a jeho vývoj v ČR -- VIII.6 Makroekonomické měření kreditních rizik -- VIII.7  Mikroekonomický přístup k měření a řízení kreditního rizika -- VIII.8  Registry úvěrů - podpůrný nástroj pro řízení kreditního rizika -- VIII.9 Hodnocení kreditního rizika -- VIII.10 Cena úvěru -- VIII.11 Zdroje -- VIII.12 Klíčová slova -- VIII.13 Použité zkratky -- IX. Tržní riziko -- IX.1 GAP analýza pro měření rizika úrokové sazby -- IX.2 Tradiční nástroje měření tržních rizik -- IX.3 Value at risk -- IX.4 Řízení tržních rizik -- IX.5 Zdroje -- IX.6 Klíčová slova -- IX.7 Použité zkratky -- X. Neúrokové výnosy bank a platební styk -- X.1 Neúrokové výnosy bank -- X.2 Mimobilanční položky -- X.3 Banky a platební styk -- X.4 Platební systémy -- X.5 Zdroje -- X.6 Přílohy -- X.7 Klíčová slova -- X.8 Použité zkratky -- XI. Neúrokové výnosy bank II: Bankovní finančně-úvěrové obchody a finanční inovace -- XI.1 Bankovní finančně úvěrové obchody a finanční inovace -- XI.2 Další zdroje neúrokových výnosů - investiční bankovnictví a optimalizace financování a finančního investování -- XI.3 Bankovní sektor v souvislosti s finančním sektorem a jeho produkty -- XI.4 Zdroje -- XI.5 Klíčová slova -- XI.6 Použité zkratky -- XI.7 Apendix: Příčiny hypoteční krize ve Spojených státech -- XI.8 Zdroje -- XII. Rozvoj bankovního sektoru při poskytování finančních služeb v Evropské unii -- XII.1 Problémy ekonomické transformace -- XII.2 Konsolidace corporate governance.

XII.3 Současný stav bankovního sektoru v EU -- XII.4  Konsolidace a privatizace bankovního sektoru v nových členských státech EU -- XII.5  Postprivatizační fáze v bankovním sektoru: směrem k integraci -- XII.6  Zdroje -- XII.7  Přílohy -- XII.8  Klíčová slova -- XII.9  Použité Zkratky -- I.S Finanční matematika -- I.S.1 Anuita -- I.S.2 Perpetuita -- I.S.3 Typy úročení -- I.S.4 Frekvence úročení -- I.S.5 Dlouhodobé dluhopisy -- I.S.6 Zdroje -- II.S.A Finanční výkazy a finanční analýza -- II.S.A.1 Finanční výkazy - základní informace -- II.S.A.2 Účetní standardy -- II.S.A.3 Finanční výkazy bank -- II.S.A.4 Podrozvahové (mimorozvahové) položky -- II.S.A.5 Hodnocení finančního zdraví podniku a banky -- II.S.A.6 Některé finanční ukazatele bank -- II.S.A.7 Mezinárodní srovnání bank -- II.S.A.8 Zdroje -- II.S.A.9 Klíčová slova -- II.S.A.10 Použité zkratky -- II.S.B Organizační uspořádání a specifika banky -- II.S.B.1  Kontinentální přístup ke Corporate governance banky -- II.S.B.2 Oddělení neslučitelných funkcí -- II.S.B.3 Ostatní důležité útvary -- II.S.B.4 Ostatní specifika -- II.S.B.5 Zdroje -- II.S.B.6 Klíčová slova -- III.S Instrumenty peněžního trhu a úrokové sazby -- III.S.1 Instrumenty peněžního trhu -- III.S.2 Úrokové sazby -- III.S.3 Repo operace -- III.S.4 Zdroje -- III.S.5 Klíčová slova -- III.S.6 Použité zkratky -- IV.S Principy měření a řízení rizika -- IV.S.1 Identifikace rizik -- IV.S.2 GAP analýza pro měření rizika likvidity -- IV.S.3 GAP analýza pro měření úrokového rizika -- IV.S.4 Otevřená měnová pozice -- IV.S.5 Klíčová slova -- IV.S.6 Použité zkratky -- V.S Konsolidace, fúze a akvizice -- V.S.1 Struktury skupin -- V.S.2 Fúze a akvizice -- V.S.3 Metody konsolidace -- V.S.4 Zdroje -- V.S.5 Klíčová slova -- V.S.6 Použité zkratky -- VI.S Bankovní kapitál.

VI.S.1  Výpočet kapitálové přiměřenosti podle konceptu Basel (úvěrové riziko investičního portfolia) -- VI.S.2  Výpočet kapitálové přiměřenosti podle pravidel Basel (tržní riziko a úvěrové riziko obchodního portfolia) -- VI.S.3  Výpočet kapitálové přiměřenosti podle Basel pravidel (operační riziko) -- VI.S.4 Apendix -- VI.S.5 Zdroje -- VI.S.6 Klíčová slova -- VI.S.7 Použité zkratky -- VII.S Likvidita, likviditní riziko a řízení pasiv -- VII.S.1  Hlavní druhy likviditního rizika rozvahy banky -- VII.S.2 Žebříková metoda -- VII.S.3 Výpočet úroků na běžném účtu -- VII.S.4 Dopad na likviditní pozici banky -- VII.S.5 Zdroje -- VII.S.6 Klíčová slova -- VII.S.7 Použité Zkratky -- VIII.S Měření kreditního rizika -- VIII.S.1 Kreditní modely -- VIII.S.2 Stanovení ceny úvěru -- VIII.S.3 Zdroje -- VIII.S.4 Klíčová slova -- VIII.S.5 Použité zkratky -- IX.S Měření tržních rizik -- IX.S.1 Tradiční nástroje měření tržních rizik -- IX.S.2 Value at Risk -- IX.S.3 Zdroje -- IX.S.4 Klíčová slova -- IX.S.5 Zkratky -- X. Kreditní deriváty a měnové swapy -- X.S.1 Kreditní deriváty a měnové swapy -- X.S.2 Zdroje -- X.S.3 Klíčová slova -- X.S.4 Použité zkratky -- XI.S Faktoring a forfaiting -- XI.S.1 Faktoring -- XI.S.2 Forfaiting -- XI.S.3 Zdroje -- XI.S.4 Klíčová slova -- XII.S investice - fúze & akvizice, private equity investice, oceňovací techniky a exit strategie -- XII.S.1 Fúze a akvizice (M & A) -- XII.S.2 Jaké jsou hlavní typy investorů? -- XII.S.3  Soukromé akcie a fondy rizikového kapitálu: Kdo to je a jak investují -- XII.S.4 Techniky oceňování -- XII.S.5 Zdroje -- Rejstřík -- Contens -- Foreword -- I. Basic terms of financial markets -- I.1 Basic terms -- I.2 Financial intermediation environment -- I.3  The size and structure of the world's financial market -- I.4  The nature of financial intermediation: The case of the Czech Republic -- I.5 Sources.

I.6 Key Words -- I.7 Abbreviations used -- II. Basic principles of banking -- II.1 Banks and the banking sector -- II.2 Evaluation of performance, profitability and efficiency of the bank, risks -- II.3 Economies of scale and scope in banks, bank heterogeneity and financial innovations -- II.4 Market segmentation and bank heterogeneity in the Czech Republic -- II.5 Institutions that compete with banks -- II.6 Sources -- II.7 Key words -- II.8 Abbreviations used -- III. Central banking -- III.1 Central banks -- III.2 Monetary policy -- III.3 Interest rates -- III.4 Dependence of central bankers -- III.5 Sources -- III.6 Key Words -- III.7 Abbreviations used -- IV. Risk measurement and risk management -- IV.1 Risk management -- IV.2 Asset and liability management -- IV.3 The accounting and economic models of ALM -- IV.4 Interest rate risk today and in the past -- IV.5 Measurement of credit risk -- IV.6 Sources -- IV.7 Key words -- IV.8 Abbreviations used -- V. Banking regulation -- V.1 Reasons for banking regulation -- V.2 Banking sector regulation and supervision -- V.3  Other (indirect) instruments of regulation - monetary policy measures -- V.4  Lessons from historical experiences of financial market regulation in the US -- V.5 The European Banking Union -- V.6 Sources -- V.7 Key words -- V.8 Abbreviations used -- VI. Bank capital -- VI.1 Types of capital -- VI.2 Theoretical background -- VI.3 Basel I -- VI.4 Basel II -- VI.5 Basel III -- VI.6 Sources -- VI.7 Key Words -- VI.8 Abbreviations used -- VII. Liquidity risk -- VII.1 Basic terms -- VII.2 The role of confidence in banks -- VII.3 Liquidity and liability management -- VII.4 Bank deposit products in the Czech Republic -- VII.5 Liquidity in the Czech banking sector -- VII.6 Liquidity risk regulation under Basel III -- VII.7 Sources -- VII.8 Key Words -- VII.9 Abbreviations Used.

VIII. Credit risk.

Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochází globální bankovnictví v posledních letech dynamickým vývojem. Predkládaná publikace se snaží zájemce uvést do široké problematiky bankovnictví v teoretické i praktické rovine, a to s durazem na Ceskou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní cesko-anglické dílo vycházející z nekolikaletého výzkumu autoru v oblasti financních trhu a risk managementu. Publikace je psána srozumitelným jazykem, a tudíž je vhodná jak pro odbornou, tak i pro širší verejnost.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.