Amazon cover image
Image from Amazon.com

Základy Fyzikální Chemie : Vybrané Kapitoly Pro Posluchače Farmaceutické Fakulty.

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Karolinum Press, 2014Copyright date: ©2014Edition: 1st edDescription: 1 online resource (168 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024628073
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Základy Fyzikální Chemie : Vybrané Kapitoly Pro Posluchače Farmaceutické FakultyDDC classification:
  • 541.3
LOC classification:
  • QD453.2
Online resources:
Contents:
Intro -- Obsah -- Předmluva -- 1. Chemická termodynamika -- 1.1. Základní pojmy a definice -- 1.1.1. První věta -- 1.1.2. Izotermické a adiabatické procesy -- 1.1.3. Vnitřní energie ideálního plynu -- 1.1.3.1. Práce plynu při izotermické expanzi nebo kompresi plynu -- 1.1.3.2. Práce při reverzibilním a ireverzibilním procesu -- 1.1.3.3. Izochorické ohřívání plynu, tepelná kapacita cV -- 1.1.3.4. Izobarické ohřívání, tepelná kapacita cp , entalpie -- 1.1.3.5. Vztah mezi ΔU a ΔH -- 1.2. Termochemie -- 1.2.1. Reakční tepla -- 1.2.2. Termochemické zákony -- 1.2.3. Tepla slučovací a spalná -- 1.2.4. Závislost reakčního tepla na teplotě -- 1.2.5. Tepelné zabarvení skupenských přeměn -- 1.2.6. Tepla rozpouštěcí a zřeďovací -- 1.2.7. Výpočet reakčního tepla z vazebných energií -- 1.3. II. věta termodynamiky -- 1.3.1. Pojem entropie -- 1.3.2. Helmholtzova a Gibbsova funkce -- 1.3.3. Kritéria termodynamické rovnováhy -- 1.4. Třetí věta termodynamiky -- 2. Rovnovážný stav, chemické rovnováhy -- 2.1. Chemický potenciál -- 2.1.1. Rovnovážná konstanta a afinita reakce -- 3. Fázové rovnováhy -- 3.1. Podmínka rovnováhy v heterogenní soustavě, Gibbsův zákon fází -- 3.2. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách -- 3.2.1. Clausiova-Clapeyronova rovnice -- 3.3. Fázové rovnováhy dvousložkových systémů -- 3.3.1. Rozpustnost plynů v kapalinách - Henryho zákon -- 3.3.2. Rovnováha kapalina - pára -- 3.3.2.1. Ideální a reálné roztoky -- 3.3.2.2. Raoultův zákon -- 3.3.3. Soustava kapalina - kapalina -- 3.3.3.1. Dvě kapaliny neomezeně mísitelné, destilace -- 3.3.3.2. Omezeně mísitelné kapaliny -- 3.3.3.3. Prakticky nemísitelné kapaliny -- přehánění s vodní parou -- 3.3.4. Snížení tenze páry nad roztokem -- 3.3.4.1. Zvýšení bodu varu roztoku -- 3.3.4.2. Snížení bodu tuhnutí -- 3.5.4.3. Osmotický tlak -- 3.3.4.4. Koligativní vlastnosti.
3.4. Rovnováha mezi kapalnou a pevnou fází, rozpustnost tuhých látek -- 3.4.1. Soustavy, v níž složky netvoří v tuhé fázi směsné krystaly -- 3.4.2. Soustavy tvořící v tuhé fázi sloučeninu -- 3.4.3. Soustavy, kde složky tvoří v tuhé fázi směsné krystaly -- 3.5. Třísložkové soustavy -- 3.5.1. Tři omezeně mísitelné kapaliny -- 3.5.2. Rozdělení látky mezi dvě nemísitelné kapaliny, Nernstův rozdělovací zákon -- 3.6. Rovnováhy na fázových rozhraních -- 3.6.1. Adsorpční izotermy -- 4. Fyzikálně chemické vlastnosti látek -- 4.1. Elektrické vlastnosti -- 4.1.1. Relativní permitivita -- 4.1.2. Polarizace dielektrika a dipólový moment -- 4.2. Vazebné a nevazebné interakce částic -- 4.2.1. Van der Waalsovy síly -- 4.2.2. Vodíková vazba -- 4.2.3. Hydrofobní interakce -- 4.2.4. Porovnání jednotlivých interakcí -- 4.3. Kapalné krystaly, izotropie, anizotropie -- 4.4. Optické vlastnosti -- 4.4.1. Interakce látek s elektromagnetickým zářením -- 4.4.2. Lom světla -- 4.4.3. Rozptyl světla -- 4.4.4. Absorpce světla, spektroskopie -- 4.4.5. Atomová spektra -- 4.4.5.1. Emisní spektra -- 4.4.5.2. Absorpční spektra -- 4.4.5.3. Rentgenová spektra -- 4.4.6. Molekulová spektra -- 4.4.6.1. Elektronová spektra -- 4.4.6.2. Vibračně-rotační spektra -- 4.4.6.3. Ramanova spektra -- 4.4.6.4. Luminiscenční spektra -- 4.4.6.5. Nukleární magnetická rezonance -- 4.4.6.6. Hmotnostní spektra -- 4.4.7. Fotochemické reakce -- 5. Elektrochemie -- 5.1. Roztoky elektrolytů -- 5.1.1. Základní pojmy -- 5.1.2. Elektrolýza -- 5.1.3. Faradayovy zákony -- 5.1.4. Vodivost elektrolytů -- 5.1.5. Zákon o nezávislém putování iontů -- 5.1.6. Pohyblivosti iontů a převodová čísla -- 5.1.7. Měření vodivosti elektrolytů -- 5.1.8. Využití konduktometrických měření -- 5.1.9. Silné elektrolyty -- 5.2. Rovnováhy v roztocích elektrolytů -- 5.2.1. Součin rozpustnosti -- 5.2.2. Disociační konstanta.
5.2.3. Teorie kyselin a zásad -- 5.2.4. Disociace vody, pH -- 5.2.5. Vztahy pro výpočet pH v roztocích -- 5.2.6. Amfolyty -- 5.2.7. Acidobazické indikátory -- 5.3. Elektrodové potenciály, galvanické články -- 5.3.1. Vznik elektrodového potenciálu, Nernstova rovnice -- 5.3.2. Tabelace elektrodových potenciálů -- 5.3.3. Typy elektrod -- 5.3.4. Galvanické články -- 5.3.5. Měření elektromotorického napětí článků -- 5.3.6. Využití potenciometrických měření -- 5.3.7. Vztah mezi elektromotorickým napětím článku a Gibbsovou energií -- 5.3.8. Polarizace elektrod -- 5.3.9. Polarografie a voltamperometrie -- 6. Disperzní soustavy, koloidy -- Úvod -- 6.1. Důležité pojmy -- 6.1.1. Stupeň disperzity -- 6.1.2. Tvar částic v rozpouštědle -- 6.2. Elektrické vlastnosti mezifáze, elektrická dvojvrstva -- 6.3. Klasifikace disperzních soustav podle velikosti částic -- 6.4. Klasifikace disperzních soustav podle vzájemného působení částic -- 6.5. Koloidy a roztoky makromolekul -- 6.5.1. Lyofilní molekulové koloidy -- 6.5.2. Lyofilní koloidy asociační -- 6.5.2.1. Asociační koloidy a solubilizace -- 6.5.3. Lyofobní (fázové) koloidy -- 6.6. Stabilita koloidních soustav -- 6.6.1. Stabilita lyofobních koloidů -- 6.6.2. Stabilita lyofilních koloidù -- 6.6.2.1. Faktory ovlivňující stabilitu roztoků biopolymerů (typu polyelektrolytů) -- 6.7. Kinetické vlastnosti koloidních disperzí -- 6.8. Elektrokinetické vlastnosti koloidů -- 6.8. Čištění koloidních roztoků -- 6.8.1. Ultrafiltrace -- 6.8.2. Dialýza a elektrodialýza -- 6.9. Optické vlastnosti koloidů -- 6.9.1. Tyndalův jev -- 6.9.2. Turbidimetrie -- 6.9.3. Nefelometrie -- 7. Reakční kinetika -- 7.1. Klasifikace chemických reakcí -- 7.1.1. Molekularita a mechanismus chemické reakce -- 7.1.2. Reakční rychlost -- 7.1.3. Řád reakce -- 7.2. Izolované reakce -- 7.2.1. Reakce nultého řádu -- 7.2.2. Reakce prvního řádu.
7.2.3. Reakce druhého řádu -- 7.2.4. Reakce pseudomonomolekulární -- 7.2.5. Reakce n-tého řádu -- 7.3. Určení řádu reakce -- 7.4. Simultánní reakce -- 7.4.1. Bočné reakce -- 7.4.2. Následné reakce -- 7.4.3. Reakce zvratné -- 7.5. Teorie chemické kinetiky -- 7.5.1. Závislost reakční rychlosti na teplotě -- 7.5.2. Klasická kolizní teorie reakčních rychlostí -- 7.5.3. Teorie absolutních reakčních rychlostí -- 7.6. Vliv katalyzátoru na rychlost chemické reakce -- 7.6.1. Homogenní katalýza -- 7.6.2. Heterogenní katalýza -- 7.6.3. Selektivní katalýza -- 7.7. Rychlost rozpouštění látek -- 7.7.1. Rychlost rozpouštění tuhé látky -- 7.7.2. Termodynamika rozpouštění tuhých látek -- 7.7.2.1. Vyjadřování rozpustnosti -- 7.7.2.2. Vliv pH prostředí na rozpustnost -- 8. Seznam použité literatury.
Summary: Tretí vydání ucebního textu, urceného studentum oboru Farmacie a Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakulte UK. Neklade si za cíl seznámit ctenáre podrobne s celou šírí fyzikální chemie. Osahuje pouze nekteré kapitoly tohoto oboru, které mají posloužit jako základní znalosti pri dalším studiu zejména analytické chemie a farmaceutické technologie. Obecné zákonitosti formulované fyzikální chemií lze samozrejme využít i v dalších oborech.Fyzikální chemie tedy není pouhým mezioborem na pomezí fyziky a chemie, jde o samostatnou disciplínu, která používá fyzikální nástroje ke zkoumání chemických pochodu. Mnohé zákonitosti, které fyzikální chemie nachází, jsou platné i mimo oblast chemie.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N0005187
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N0005187
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Předmluva -- 1. Chemická termodynamika -- 1.1. Základní pojmy a definice -- 1.1.1. První věta -- 1.1.2. Izotermické a adiabatické procesy -- 1.1.3. Vnitřní energie ideálního plynu -- 1.1.3.1. Práce plynu při izotermické expanzi nebo kompresi plynu -- 1.1.3.2. Práce při reverzibilním a ireverzibilním procesu -- 1.1.3.3. Izochorické ohřívání plynu, tepelná kapacita cV -- 1.1.3.4. Izobarické ohřívání, tepelná kapacita cp , entalpie -- 1.1.3.5. Vztah mezi ΔU a ΔH -- 1.2. Termochemie -- 1.2.1. Reakční tepla -- 1.2.2. Termochemické zákony -- 1.2.3. Tepla slučovací a spalná -- 1.2.4. Závislost reakčního tepla na teplotě -- 1.2.5. Tepelné zabarvení skupenských přeměn -- 1.2.6. Tepla rozpouštěcí a zřeďovací -- 1.2.7. Výpočet reakčního tepla z vazebných energií -- 1.3. II. věta termodynamiky -- 1.3.1. Pojem entropie -- 1.3.2. Helmholtzova a Gibbsova funkce -- 1.3.3. Kritéria termodynamické rovnováhy -- 1.4. Třetí věta termodynamiky -- 2. Rovnovážný stav, chemické rovnováhy -- 2.1. Chemický potenciál -- 2.1.1. Rovnovážná konstanta a afinita reakce -- 3. Fázové rovnováhy -- 3.1. Podmínka rovnováhy v heterogenní soustavě, Gibbsův zákon fází -- 3.2. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách -- 3.2.1. Clausiova-Clapeyronova rovnice -- 3.3. Fázové rovnováhy dvousložkových systémů -- 3.3.1. Rozpustnost plynů v kapalinách - Henryho zákon -- 3.3.2. Rovnováha kapalina - pára -- 3.3.2.1. Ideální a reálné roztoky -- 3.3.2.2. Raoultův zákon -- 3.3.3. Soustava kapalina - kapalina -- 3.3.3.1. Dvě kapaliny neomezeně mísitelné, destilace -- 3.3.3.2. Omezeně mísitelné kapaliny -- 3.3.3.3. Prakticky nemísitelné kapaliny -- přehánění s vodní parou -- 3.3.4. Snížení tenze páry nad roztokem -- 3.3.4.1. Zvýšení bodu varu roztoku -- 3.3.4.2. Snížení bodu tuhnutí -- 3.5.4.3. Osmotický tlak -- 3.3.4.4. Koligativní vlastnosti.

3.4. Rovnováha mezi kapalnou a pevnou fází, rozpustnost tuhých látek -- 3.4.1. Soustavy, v níž složky netvoří v tuhé fázi směsné krystaly -- 3.4.2. Soustavy tvořící v tuhé fázi sloučeninu -- 3.4.3. Soustavy, kde složky tvoří v tuhé fázi směsné krystaly -- 3.5. Třísložkové soustavy -- 3.5.1. Tři omezeně mísitelné kapaliny -- 3.5.2. Rozdělení látky mezi dvě nemísitelné kapaliny, Nernstův rozdělovací zákon -- 3.6. Rovnováhy na fázových rozhraních -- 3.6.1. Adsorpční izotermy -- 4. Fyzikálně chemické vlastnosti látek -- 4.1. Elektrické vlastnosti -- 4.1.1. Relativní permitivita -- 4.1.2. Polarizace dielektrika a dipólový moment -- 4.2. Vazebné a nevazebné interakce částic -- 4.2.1. Van der Waalsovy síly -- 4.2.2. Vodíková vazba -- 4.2.3. Hydrofobní interakce -- 4.2.4. Porovnání jednotlivých interakcí -- 4.3. Kapalné krystaly, izotropie, anizotropie -- 4.4. Optické vlastnosti -- 4.4.1. Interakce látek s elektromagnetickým zářením -- 4.4.2. Lom světla -- 4.4.3. Rozptyl světla -- 4.4.4. Absorpce světla, spektroskopie -- 4.4.5. Atomová spektra -- 4.4.5.1. Emisní spektra -- 4.4.5.2. Absorpční spektra -- 4.4.5.3. Rentgenová spektra -- 4.4.6. Molekulová spektra -- 4.4.6.1. Elektronová spektra -- 4.4.6.2. Vibračně-rotační spektra -- 4.4.6.3. Ramanova spektra -- 4.4.6.4. Luminiscenční spektra -- 4.4.6.5. Nukleární magnetická rezonance -- 4.4.6.6. Hmotnostní spektra -- 4.4.7. Fotochemické reakce -- 5. Elektrochemie -- 5.1. Roztoky elektrolytů -- 5.1.1. Základní pojmy -- 5.1.2. Elektrolýza -- 5.1.3. Faradayovy zákony -- 5.1.4. Vodivost elektrolytů -- 5.1.5. Zákon o nezávislém putování iontů -- 5.1.6. Pohyblivosti iontů a převodová čísla -- 5.1.7. Měření vodivosti elektrolytů -- 5.1.8. Využití konduktometrických měření -- 5.1.9. Silné elektrolyty -- 5.2. Rovnováhy v roztocích elektrolytů -- 5.2.1. Součin rozpustnosti -- 5.2.2. Disociační konstanta.

5.2.3. Teorie kyselin a zásad -- 5.2.4. Disociace vody, pH -- 5.2.5. Vztahy pro výpočet pH v roztocích -- 5.2.6. Amfolyty -- 5.2.7. Acidobazické indikátory -- 5.3. Elektrodové potenciály, galvanické články -- 5.3.1. Vznik elektrodového potenciálu, Nernstova rovnice -- 5.3.2. Tabelace elektrodových potenciálů -- 5.3.3. Typy elektrod -- 5.3.4. Galvanické články -- 5.3.5. Měření elektromotorického napětí článků -- 5.3.6. Využití potenciometrických měření -- 5.3.7. Vztah mezi elektromotorickým napětím článku a Gibbsovou energií -- 5.3.8. Polarizace elektrod -- 5.3.9. Polarografie a voltamperometrie -- 6. Disperzní soustavy, koloidy -- Úvod -- 6.1. Důležité pojmy -- 6.1.1. Stupeň disperzity -- 6.1.2. Tvar částic v rozpouštědle -- 6.2. Elektrické vlastnosti mezifáze, elektrická dvojvrstva -- 6.3. Klasifikace disperzních soustav podle velikosti částic -- 6.4. Klasifikace disperzních soustav podle vzájemného působení částic -- 6.5. Koloidy a roztoky makromolekul -- 6.5.1. Lyofilní molekulové koloidy -- 6.5.2. Lyofilní koloidy asociační -- 6.5.2.1. Asociační koloidy a solubilizace -- 6.5.3. Lyofobní (fázové) koloidy -- 6.6. Stabilita koloidních soustav -- 6.6.1. Stabilita lyofobních koloidů -- 6.6.2. Stabilita lyofilních koloidù -- 6.6.2.1. Faktory ovlivňující stabilitu roztoků biopolymerů (typu polyelektrolytů) -- 6.7. Kinetické vlastnosti koloidních disperzí -- 6.8. Elektrokinetické vlastnosti koloidů -- 6.8. Čištění koloidních roztoků -- 6.8.1. Ultrafiltrace -- 6.8.2. Dialýza a elektrodialýza -- 6.9. Optické vlastnosti koloidů -- 6.9.1. Tyndalův jev -- 6.9.2. Turbidimetrie -- 6.9.3. Nefelometrie -- 7. Reakční kinetika -- 7.1. Klasifikace chemických reakcí -- 7.1.1. Molekularita a mechanismus chemické reakce -- 7.1.2. Reakční rychlost -- 7.1.3. Řád reakce -- 7.2. Izolované reakce -- 7.2.1. Reakce nultého řádu -- 7.2.2. Reakce prvního řádu.

7.2.3. Reakce druhého řádu -- 7.2.4. Reakce pseudomonomolekulární -- 7.2.5. Reakce n-tého řádu -- 7.3. Určení řádu reakce -- 7.4. Simultánní reakce -- 7.4.1. Bočné reakce -- 7.4.2. Následné reakce -- 7.4.3. Reakce zvratné -- 7.5. Teorie chemické kinetiky -- 7.5.1. Závislost reakční rychlosti na teplotě -- 7.5.2. Klasická kolizní teorie reakčních rychlostí -- 7.5.3. Teorie absolutních reakčních rychlostí -- 7.6. Vliv katalyzátoru na rychlost chemické reakce -- 7.6.1. Homogenní katalýza -- 7.6.2. Heterogenní katalýza -- 7.6.3. Selektivní katalýza -- 7.7. Rychlost rozpouštění látek -- 7.7.1. Rychlost rozpouštění tuhé látky -- 7.7.2. Termodynamika rozpouštění tuhých látek -- 7.7.2.1. Vyjadřování rozpustnosti -- 7.7.2.2. Vliv pH prostředí na rozpustnost -- 8. Seznam použité literatury.

Tretí vydání ucebního textu, urceného studentum oboru Farmacie a Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakulte UK. Neklade si za cíl seznámit ctenáre podrobne s celou šírí fyzikální chemie. Osahuje pouze nekteré kapitoly tohoto oboru, které mají posloužit jako základní znalosti pri dalším studiu zejména analytické chemie a farmaceutické technologie. Obecné zákonitosti formulované fyzikální chemií lze samozrejme využít i v dalších oborech.Fyzikální chemie tedy není pouhým mezioborem na pomezí fyziky a chemie, jde o samostatnou disciplínu, která používá fyzikální nástroje ke zkoumání chemických pochodu. Mnohé zákonitosti, které fyzikální chemie nachází, jsou platné i mimo oblast chemie.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.