Nemoci Z Povolání a Intoxikace.

By: Pelclová, DanielaPublisher: Prague : Karolinum Press, 2014Copyright date: ©2014Edition: 1st edDescription: 1 online resource (316 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788024626079Subject(s): Occupational diseases -- Czech Republic.;Occupational therapy -- Czech RepublicGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Nemoci Z Povolání a IntoxikaceDDC classification: 616.9803 LOC classification: RC964 -- .P453 2014ebOnline resources: Click to View
Contents:
Intro -- Obsah -- Úvod -- 1 Profesionální onemocnění -- 1.1 Definice -- 1.2 Posuzování, uznávání a ukončování nemocí z povolání -- 1.3 Dispenzární péče u osob trpících nemocí z povolání -- 1.4 Odškodňování nemocí z povolání -- 1.5 Přehled nejčastěji hlášených nemocí z povolání v České republice -- 1.6 Pracovní anamnéza -- 1.6.1 Orientační anamnestické údaje -- 1.6.2 Podrobné anamnestické údaje -- 2 Pracovně lékařská péče o zaměstnance -- 2.1 Dohled nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami -- 2.1.1 Monitorování expozice chemickým látkám a prachům v pracovním prostředí -- 2.1.2 Hodnocení pomocí limitů v pracovním prostředí -- 2.1.3 Kategorizace práce a hodnocení zdravotního rizika práce -- 2.1.4 Hodnocení pomocí biologických expozičních testů pro chemické látky -- 2.1.5 Práce, které vyžadují zvláštní způsobilost zaměstnance -- 2.2 Poskytování poradenství -- 2.2.1 Poradenství o bezpečnosti práce -- 2.2.2 Hygiena při práci -- 2.2.3 Ergonomie, práce s počítačem -- 2.2.4 Ochranné pomůcky -- 2.2.5 První pomoc -- 2.3 Dohled nad zdravím zaměstnanců -- 2.3.1 Preventivní prohlídky -- 2.3.2 Preventivní programy -- 3 Profesionální kožní nemoci z povolání -- 3.1 Faktory fyzikální -- 3.1.1 Mechanické vlivy -- 3.1.2 Tepelné vlivy -- 3.1.2.1 Perniones -- 3.1.2.2 Dermatitis reticularis ab igne (erythema caloricum) -- 3.1.3 Ionizující záření -- 3.1.3.1 Chronická radiodermatitida -- 3.1.3.2 Dlaždicobuněčný karcinom (spinaliom) a bazocelulární karcinom (bazaliom) -- 3.2 Faktory chemické -- 3.2.1 Toxické a iritační účinky -- 3.2.1.1 Dermatitis toxica acuta (cauterisatio, poleptání) -- 3.2.1.2 Dermatitis contacta irritativa (iritační kontaktní dermatitida) -- 3.2.2 Alergogenní účinky -- 3.2.2.1 Dermatitis contacta allergica (alergická kontaktní dermatitida) -- 3.2.2.2 Airborne typ kontaktní dermatitida -- 3.2.2.3 Urticaria contacta (kontaktní kopřivka).
3.2.2.4 Proteinová kontaktní dermatitida -- 3.2.3 Aknegenní a keratoplastické účinky -- 3.2.4 Fototoxické a fotoalergické účinky -- 3.2.4.1 Dermatitis fototoxica -- 3.2.4.2 Porfyria cutanea tarda -- 3.2.4.3 Dermatitis striata pratensis -- 3.2.4.4 Fotoalergická kontaktní dermatitida -- 3.2.5 Karcinogenní účinky -- 3.3 Faktory biologické - profesionální kožní infekční nemoci -- 4 Profesionální infekční a parazitární nemoci -- 4.1 Nejčastější přenosné a parazitární nemoci přenosné z člověka na člověka -- 4.1.1 Svrab (scabies) -- 4.1.2 Virová hepatitida -- 4.1.3 Tuberkulóza -- 4.1.4 Varicela-herpes zoster -- 4.1.5 HIV -- 4.2 Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů -- 4.3 Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí -- 5 Nemoci z fyzikálních faktorů -- 5.1 Poruchy sluchu způsobené hlukem -- 5.1.1 Akutní akustická traumata -- 5.1.2 Profesionální percepční kochleární nedoslýchavost -- 5.2 Poškození ionizujícím zářením -- 5.2.1 Účinky deterministické (prahové - jisté - nenáhodné) -- 5.2.1.1 Akutní radiační syndrom (nemoc z ozáření, ARS) -- 5.2.1.2 Radiační dermatitida -- 5.2.2 Účinky stochastické (bezprahové - pravděpodobnostní - náhodné) -- 5.2.2.1 Genetické změny -- 5.2.2.2 Nádorová onemocnění -- 5.2.3 Péče o ozářené osoby při radiační nehodě. -- 5.3 Profesionální onemocnění horních končetin z vibrací -- 5.3.1 Sekundární Raynaudův syndrom cév rukou z vibrací -- 5.3.2 Nemoci periferních nervů končetin (charakteru ischemických nebo úžinových neuropatií) způsobené vibracemi -- 5.3.3 Nemoci kostí a kloubů rukou z vibrací -- 5.4 Profesionální onemocnění z přetěžování končetin -- 5.4.1 Nemoci šlach, šlachových pochev, úponů svalů a kloubů z přetěžování končetin -- 5.4.1.1 Tendinitidy, tendosynovitidy, tendovaginitidy -- 5.4.1.2 Entezopatie (nemoci šlachových úponů) -- 5.4.1.3 Artrózy kloubů z přetěžování končetin.
5.4.2 Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování -- 5.4.2.1 Syndrom karpálního tunelu (SKT) -- 5.4.2.2 Léze loketního nervu (nervus ulnaris) v oblasti lokte -- 5.4.2.3 Léze n. ulnaris v Guyonově kanálu -- 5.4.2.4 Léze n. radialis v oblasti m. supinator (supinátorový syndrom) -- 5.4.2.5 Léze n. peroneus -- 5.4.2.6 Poškození n. suprascapularis nebo poškození brachiálního plexu -- 5.4.3 Nemoci tíhových váčků z tlaku (burzitidy) -- 5.4.4 Poškození menisku kolenního kloubu -- 6 Hlasová námaha - profesní poruchy hlasu z přetížení -- 6.1 Těžké formy hyperkinetické dysfonie, uzlíků hlasivek a nedomykavosti hlasivek, těžká fonastenie -- 7 Nemoci respiračního systému -- 7.1 Pneumokoniózy -- 7.1.1 Silikóza plic -- 7.1.2 Uhlokopská pneumokonióza -- 7.1.3 Onemocnění způsobená azbestem -- 7.1.3.1 Nenádorová onemocnění -- 7.1.3.2 Nádorová onemocnění -- 7.1.4 Onemocnění plic ze svařování -- 7.1.5 Onemocnění z tvrdokovů -- 7.2 Alergická respirační onemocnění -- 7.2.1 Profesionální alergická rinitida -- 7.2.2 Profesionální bronchiální astma -- 7.2.3 Exogenní alergická alveolitida (hypersenzitivní pneumonitida) -- 7.2.4 Bysinóza -- 8 Toxikologie obecná -- 8.1 Základní pojmy -- 8.1.1 Působení chemických látek -- 8.1.1.1 Působení chemické noxy - exogenní faktory -- 8.1.1.2 Působení chemické noxy - individuální faktory -- 8.1.2 Kinetika -- 8.1.2.1 Příjem -- 8.1.2.2 Vstřebávání -- 8.1.2.3 Distribuce -- 8.1.2.4 Metabolismus -- 8.1.2.5 Vylučování -- 8.1.3 Účinky chemických látek -- 8.1.3.1 Toxické účinky -- 8.1.3.2 Alergogenní účinky -- 8.1.3.3 Mutagenní účinky -- 8.1.3.4 Karcinogenní účinky -- 8.1.3.5 Teratogenní účinky -- 8.2 Posuzování míry expozice -- 8.2.1 Hygienické limity pro chemické látky -- 8.2.2 Biologické expoziční testy -- 8.3 Neurotoxicita.
8.3.1 Charakteristika neurotoxických účinků -- 8.3.1.1 Faktory určující obraz neurotoxického poškození -- 8.3.1.2 Věk a genetické faktory -- 8.3.1.3 Patofyziologické mechanismy neurotoxicity -- 8.3.2 Klinické obrazy neurotoxického postižení -- 8.3.2.1 Toxická encefalopatie -- 8.3.2.2 Toxická neuropatie -- 8.4 Hepatotoxicita látek -- 8.4.1 Pravé hepatotoxické látky (s obligatorní hepatotoxicitou) -- 8.4.1.1 Látky působící přímým mechanismem -- 8.4.1.2 Látky působící nepřímým mechanismem -- 8.4.2 Nepravé hepatotoxické látky (s fakultativní toxicitou) -- 8.4.3 Akutní jaterní poškození chemickými látkami -- 8.4.4 Chronické jaterní poškození chemickými látkami -- 8.5 Nefrotoxicita -- 8.5.1 Akutní renální selhání -- 8.5.2 Chronické renální poškození -- 8.5.3 Nejčastější poškození ledvin chemickými látkami a toxiny hub -- 8.5.3.1 Poškození ledvin látkami působícími obstrukční uropatie -- 8.5.3.2 Poškození ledvin amatoxiny A. phalloides -- 8.5.3.3 Poškození ledvin léky -- 8.5.3.4 Poškození ledvin pigmenty (pigmentová nefropatie) -- 8.5.3.5 Poškození ledvin pavučincem plyšovým (Cortinarius orellanus) -- 8.5.3.6 Poškození ledvin rtutí -- 8.5.3.7 Poškození ledvin olovem -- 8.5.3.8 Poškození ledvin kadmiem -- 8.5.3.9 Poškození ledvin dalšími kovy a metaloidy -- 8.5.3.10 Poškození ledvin oxidem křemičitým -- 8.5.3.11 Poškození ledvin halogenovanými uhlovodíky -- 8.6 Hematotoxicita -- 8.6.1 Zkrácení délky života erytrocytů -- 8.6.1.1 Oxidativní poškození - methemoglobinémie, hemolýza, sulfhemoglobinémie -- 8.6.1.2 Porfyrie - poškození syntézy hemu -- 8.6.1.3 Hemolýza způsobená těžkými kovy -- 8.6.2 Poškození způsobující snížení saturace kyslíkem -- 8.6.3 Poškození tvorby a morfologie krevních elementů -- 8.6.3.1 Aplastická anémie -- 8.6.3.2 Myelodysplastické syndromy -- 8.6.3.3 Mnohočetný myelom -- 8.6.3.4 Poškození cytostatiky.
8.7 Akutní inhalační poškození chemickými látkami -- 8.7.1 Poškození plyny a parami -- 8.7.1.1 Látky dobře rozpustné ve vodě -- 8.7.1.2. Látky špatně rozpustné ve vodě -- 8.7.1.3 Uhlovodíky alifatické, ropné deriváty -- 8.7.2 Poškození toxickými kovy a metaloidy -- 8.7.2.1 Horečka z kovů, horečka svářečů, slévačů -- 8.7.2.2 Iritativní poškození kovy -- 8.8 Obecné zásady léčení otrav -- 8.8.1 Primární eliminace toxické látky (dekontaminace) -- 8.8.1.1 Dekontaminace kůže a sliznic -- 8.8.1.2 Dekontaminace očí -- 8.8.1.3 Opatření při inhalační expozici -- 8.8.1.4 Dekontaminace při perorální otravě -- 8.8.2 Symptomatická podpůrná léčba -- 8.8.3 Antidota -- 8.8.4 Aktivní uhlí -- 8.8.5 Sekundární eliminační metody -- 8.8.5.1 Forsírovaná diuréza -- 8.8.5.2 Změna pH moče -- 8.8.5.3 Lipidové emulze -- 8.8.5.4 Eliminační metody -- 8.9 Profesionální tumory -- 8.9.1 Typy karcinogenů -- 8.9.1.1 Genotoxické chemické karcinogeny -- 8.9.1.2 Epigenetické (negenotoxické) chemické karcinogeny -- 8.9.1.3 Kompletní chemické karcinogeny -- 8.9.2. Klasifikace karcinogenů -- 8.9.3 Vybrané chemické karcinogeny skupiny 1 podle IARC -- 8.9.3.1 Benzen -- 8.9.3.2 Vinylchlorid monomer, VCM -- 8.9.3.3 Aromatické aminy -- 8.9.3.4 Koksárenské plyny a polycyklické aromatické uhlovodíky -- 8.9.3.5 Prach ze dřeva -- 8.9.3.6 Azbest -- 8.9.3.7 Volný krystalický SiO2 -- 8.9.4 Fyzikální karcinogeny -- 8.9.4.1 Ionizující záření -- 8.9.4.2 UV záření (sluneční záření) -- 8.9.5 Biologické karcinogeny -- 8.9.6 Vyšetření exponovaných osob -- 8.9.7 Posouzení profesionality -- 8.9.8 Speciální preventivní opatření -- 9 Toxikologie průmyslových látek -- 9.1 Kovy a metaloidy -- 9.1.1 Olovo a jeho sloučeniny -- 9.1.1.1 Olovo a jeho anorganické sloučeniny -- 9.1.1.2 Organické sloučeniny olova (tetraetylolovo) -- 9.1.2 Rtuť a její sloučeniny -- 9.1.2.1 Rtuť a její anorganické sloučeniny.
9.1.2.2 Organické sloučeniny rtuti.
Summary: Publikace uvádí charakteristiku jednotlivých skupin nemocí z povolání podle seznamu nemocí z povolání, a nox, které je vyvolávají, dále typy profesionální expozice, etiopatogeneze vzniku onemocnení, patologicko-anatomické nálezy, klinický obraz onemocnení, diferenciální diagnostiku, lécení, posouzení profesionality onemocnení a preventivní opatrení. Každá nosologická jednotka je doplnena diagnostickým souhrnem charakteristických znaku a kazuistikou príslušné nemoci z povolání nebo intoxikace.Krome nemocí z povolání jsou uvedeny také nejcastejší intoxikace prumyslovými noxami a dalšími chemickými látkami, léky, návykovými látkami i prírodními toxiny v obdobné strukture, vcetne kazuistik.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N0004502
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N0004502
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Úvod -- 1 Profesionální onemocnění -- 1.1 Definice -- 1.2 Posuzování, uznávání a ukončování nemocí z povolání -- 1.3 Dispenzární péče u osob trpících nemocí z povolání -- 1.4 Odškodňování nemocí z povolání -- 1.5 Přehled nejčastěji hlášených nemocí z povolání v České republice -- 1.6 Pracovní anamnéza -- 1.6.1 Orientační anamnestické údaje -- 1.6.2 Podrobné anamnestické údaje -- 2 Pracovně lékařská péče o zaměstnance -- 2.1 Dohled nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami -- 2.1.1 Monitorování expozice chemickým látkám a prachům v pracovním prostředí -- 2.1.2 Hodnocení pomocí limitů v pracovním prostředí -- 2.1.3 Kategorizace práce a hodnocení zdravotního rizika práce -- 2.1.4 Hodnocení pomocí biologických expozičních testů pro chemické látky -- 2.1.5 Práce, které vyžadují zvláštní způsobilost zaměstnance -- 2.2 Poskytování poradenství -- 2.2.1 Poradenství o bezpečnosti práce -- 2.2.2 Hygiena při práci -- 2.2.3 Ergonomie, práce s počítačem -- 2.2.4 Ochranné pomůcky -- 2.2.5 První pomoc -- 2.3 Dohled nad zdravím zaměstnanců -- 2.3.1 Preventivní prohlídky -- 2.3.2 Preventivní programy -- 3 Profesionální kožní nemoci z povolání -- 3.1 Faktory fyzikální -- 3.1.1 Mechanické vlivy -- 3.1.2 Tepelné vlivy -- 3.1.2.1 Perniones -- 3.1.2.2 Dermatitis reticularis ab igne (erythema caloricum) -- 3.1.3 Ionizující záření -- 3.1.3.1 Chronická radiodermatitida -- 3.1.3.2 Dlaždicobuněčný karcinom (spinaliom) a bazocelulární karcinom (bazaliom) -- 3.2 Faktory chemické -- 3.2.1 Toxické a iritační účinky -- 3.2.1.1 Dermatitis toxica acuta (cauterisatio, poleptání) -- 3.2.1.2 Dermatitis contacta irritativa (iritační kontaktní dermatitida) -- 3.2.2 Alergogenní účinky -- 3.2.2.1 Dermatitis contacta allergica (alergická kontaktní dermatitida) -- 3.2.2.2 Airborne typ kontaktní dermatitida -- 3.2.2.3 Urticaria contacta (kontaktní kopřivka).

3.2.2.4 Proteinová kontaktní dermatitida -- 3.2.3 Aknegenní a keratoplastické účinky -- 3.2.4 Fototoxické a fotoalergické účinky -- 3.2.4.1 Dermatitis fototoxica -- 3.2.4.2 Porfyria cutanea tarda -- 3.2.4.3 Dermatitis striata pratensis -- 3.2.4.4 Fotoalergická kontaktní dermatitida -- 3.2.5 Karcinogenní účinky -- 3.3 Faktory biologické - profesionální kožní infekční nemoci -- 4 Profesionální infekční a parazitární nemoci -- 4.1 Nejčastější přenosné a parazitární nemoci přenosné z člověka na člověka -- 4.1.1 Svrab (scabies) -- 4.1.2 Virová hepatitida -- 4.1.3 Tuberkulóza -- 4.1.4 Varicela-herpes zoster -- 4.1.5 HIV -- 4.2 Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů -- 4.3 Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí -- 5 Nemoci z fyzikálních faktorů -- 5.1 Poruchy sluchu způsobené hlukem -- 5.1.1 Akutní akustická traumata -- 5.1.2 Profesionální percepční kochleární nedoslýchavost -- 5.2 Poškození ionizujícím zářením -- 5.2.1 Účinky deterministické (prahové - jisté - nenáhodné) -- 5.2.1.1 Akutní radiační syndrom (nemoc z ozáření, ARS) -- 5.2.1.2 Radiační dermatitida -- 5.2.2 Účinky stochastické (bezprahové - pravděpodobnostní - náhodné) -- 5.2.2.1 Genetické změny -- 5.2.2.2 Nádorová onemocnění -- 5.2.3 Péče o ozářené osoby při radiační nehodě. -- 5.3 Profesionální onemocnění horních končetin z vibrací -- 5.3.1 Sekundární Raynaudův syndrom cév rukou z vibrací -- 5.3.2 Nemoci periferních nervů končetin (charakteru ischemických nebo úžinových neuropatií) způsobené vibracemi -- 5.3.3 Nemoci kostí a kloubů rukou z vibrací -- 5.4 Profesionální onemocnění z přetěžování končetin -- 5.4.1 Nemoci šlach, šlachových pochev, úponů svalů a kloubů z přetěžování končetin -- 5.4.1.1 Tendinitidy, tendosynovitidy, tendovaginitidy -- 5.4.1.2 Entezopatie (nemoci šlachových úponů) -- 5.4.1.3 Artrózy kloubů z přetěžování končetin.

5.4.2 Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování -- 5.4.2.1 Syndrom karpálního tunelu (SKT) -- 5.4.2.2 Léze loketního nervu (nervus ulnaris) v oblasti lokte -- 5.4.2.3 Léze n. ulnaris v Guyonově kanálu -- 5.4.2.4 Léze n. radialis v oblasti m. supinator (supinátorový syndrom) -- 5.4.2.5 Léze n. peroneus -- 5.4.2.6 Poškození n. suprascapularis nebo poškození brachiálního plexu -- 5.4.3 Nemoci tíhových váčků z tlaku (burzitidy) -- 5.4.4 Poškození menisku kolenního kloubu -- 6 Hlasová námaha - profesní poruchy hlasu z přetížení -- 6.1 Těžké formy hyperkinetické dysfonie, uzlíků hlasivek a nedomykavosti hlasivek, těžká fonastenie -- 7 Nemoci respiračního systému -- 7.1 Pneumokoniózy -- 7.1.1 Silikóza plic -- 7.1.2 Uhlokopská pneumokonióza -- 7.1.3 Onemocnění způsobená azbestem -- 7.1.3.1 Nenádorová onemocnění -- 7.1.3.2 Nádorová onemocnění -- 7.1.4 Onemocnění plic ze svařování -- 7.1.5 Onemocnění z tvrdokovů -- 7.2 Alergická respirační onemocnění -- 7.2.1 Profesionální alergická rinitida -- 7.2.2 Profesionální bronchiální astma -- 7.2.3 Exogenní alergická alveolitida (hypersenzitivní pneumonitida) -- 7.2.4 Bysinóza -- 8 Toxikologie obecná -- 8.1 Základní pojmy -- 8.1.1 Působení chemických látek -- 8.1.1.1 Působení chemické noxy - exogenní faktory -- 8.1.1.2 Působení chemické noxy - individuální faktory -- 8.1.2 Kinetika -- 8.1.2.1 Příjem -- 8.1.2.2 Vstřebávání -- 8.1.2.3 Distribuce -- 8.1.2.4 Metabolismus -- 8.1.2.5 Vylučování -- 8.1.3 Účinky chemických látek -- 8.1.3.1 Toxické účinky -- 8.1.3.2 Alergogenní účinky -- 8.1.3.3 Mutagenní účinky -- 8.1.3.4 Karcinogenní účinky -- 8.1.3.5 Teratogenní účinky -- 8.2 Posuzování míry expozice -- 8.2.1 Hygienické limity pro chemické látky -- 8.2.2 Biologické expoziční testy -- 8.3 Neurotoxicita.

8.3.1 Charakteristika neurotoxických účinků -- 8.3.1.1 Faktory určující obraz neurotoxického poškození -- 8.3.1.2 Věk a genetické faktory -- 8.3.1.3 Patofyziologické mechanismy neurotoxicity -- 8.3.2 Klinické obrazy neurotoxického postižení -- 8.3.2.1 Toxická encefalopatie -- 8.3.2.2 Toxická neuropatie -- 8.4 Hepatotoxicita látek -- 8.4.1 Pravé hepatotoxické látky (s obligatorní hepatotoxicitou) -- 8.4.1.1 Látky působící přímým mechanismem -- 8.4.1.2 Látky působící nepřímým mechanismem -- 8.4.2 Nepravé hepatotoxické látky (s fakultativní toxicitou) -- 8.4.3 Akutní jaterní poškození chemickými látkami -- 8.4.4 Chronické jaterní poškození chemickými látkami -- 8.5 Nefrotoxicita -- 8.5.1 Akutní renální selhání -- 8.5.2 Chronické renální poškození -- 8.5.3 Nejčastější poškození ledvin chemickými látkami a toxiny hub -- 8.5.3.1 Poškození ledvin látkami působícími obstrukční uropatie -- 8.5.3.2 Poškození ledvin amatoxiny A. phalloides -- 8.5.3.3 Poškození ledvin léky -- 8.5.3.4 Poškození ledvin pigmenty (pigmentová nefropatie) -- 8.5.3.5 Poškození ledvin pavučincem plyšovým (Cortinarius orellanus) -- 8.5.3.6 Poškození ledvin rtutí -- 8.5.3.7 Poškození ledvin olovem -- 8.5.3.8 Poškození ledvin kadmiem -- 8.5.3.9 Poškození ledvin dalšími kovy a metaloidy -- 8.5.3.10 Poškození ledvin oxidem křemičitým -- 8.5.3.11 Poškození ledvin halogenovanými uhlovodíky -- 8.6 Hematotoxicita -- 8.6.1 Zkrácení délky života erytrocytů -- 8.6.1.1 Oxidativní poškození - methemoglobinémie, hemolýza, sulfhemoglobinémie -- 8.6.1.2 Porfyrie - poškození syntézy hemu -- 8.6.1.3 Hemolýza způsobená těžkými kovy -- 8.6.2 Poškození způsobující snížení saturace kyslíkem -- 8.6.3 Poškození tvorby a morfologie krevních elementů -- 8.6.3.1 Aplastická anémie -- 8.6.3.2 Myelodysplastické syndromy -- 8.6.3.3 Mnohočetný myelom -- 8.6.3.4 Poškození cytostatiky.

8.7 Akutní inhalační poškození chemickými látkami -- 8.7.1 Poškození plyny a parami -- 8.7.1.1 Látky dobře rozpustné ve vodě -- 8.7.1.2. Látky špatně rozpustné ve vodě -- 8.7.1.3 Uhlovodíky alifatické, ropné deriváty -- 8.7.2 Poškození toxickými kovy a metaloidy -- 8.7.2.1 Horečka z kovů, horečka svářečů, slévačů -- 8.7.2.2 Iritativní poškození kovy -- 8.8 Obecné zásady léčení otrav -- 8.8.1 Primární eliminace toxické látky (dekontaminace) -- 8.8.1.1 Dekontaminace kůže a sliznic -- 8.8.1.2 Dekontaminace očí -- 8.8.1.3 Opatření při inhalační expozici -- 8.8.1.4 Dekontaminace při perorální otravě -- 8.8.2 Symptomatická podpůrná léčba -- 8.8.3 Antidota -- 8.8.4 Aktivní uhlí -- 8.8.5 Sekundární eliminační metody -- 8.8.5.1 Forsírovaná diuréza -- 8.8.5.2 Změna pH moče -- 8.8.5.3 Lipidové emulze -- 8.8.5.4 Eliminační metody -- 8.9 Profesionální tumory -- 8.9.1 Typy karcinogenů -- 8.9.1.1 Genotoxické chemické karcinogeny -- 8.9.1.2 Epigenetické (negenotoxické) chemické karcinogeny -- 8.9.1.3 Kompletní chemické karcinogeny -- 8.9.2. Klasifikace karcinogenů -- 8.9.3 Vybrané chemické karcinogeny skupiny 1 podle IARC -- 8.9.3.1 Benzen -- 8.9.3.2 Vinylchlorid monomer, VCM -- 8.9.3.3 Aromatické aminy -- 8.9.3.4 Koksárenské plyny a polycyklické aromatické uhlovodíky -- 8.9.3.5 Prach ze dřeva -- 8.9.3.6 Azbest -- 8.9.3.7 Volný krystalický SiO2 -- 8.9.4 Fyzikální karcinogeny -- 8.9.4.1 Ionizující záření -- 8.9.4.2 UV záření (sluneční záření) -- 8.9.5 Biologické karcinogeny -- 8.9.6 Vyšetření exponovaných osob -- 8.9.7 Posouzení profesionality -- 8.9.8 Speciální preventivní opatření -- 9 Toxikologie průmyslových látek -- 9.1 Kovy a metaloidy -- 9.1.1 Olovo a jeho sloučeniny -- 9.1.1.1 Olovo a jeho anorganické sloučeniny -- 9.1.1.2 Organické sloučeniny olova (tetraetylolovo) -- 9.1.2 Rtuť a její sloučeniny -- 9.1.2.1 Rtuť a její anorganické sloučeniny.

9.1.2.2 Organické sloučeniny rtuti.

Publikace uvádí charakteristiku jednotlivých skupin nemocí z povolání podle seznamu nemocí z povolání, a nox, které je vyvolávají, dále typy profesionální expozice, etiopatogeneze vzniku onemocnení, patologicko-anatomické nálezy, klinický obraz onemocnení, diferenciální diagnostiku, lécení, posouzení profesionality onemocnení a preventivní opatrení. Každá nosologická jednotka je doplnena diagnostickým souhrnem charakteristických znaku a kazuistikou príslušné nemoci z povolání nebo intoxikace.Krome nemocí z povolání jsou uvedeny také nejcastejší intoxikace prumyslovými noxami a dalšími chemickými látkami, léky, návykovými látkami i prírodními toxiny v obdobné strukture, vcetne kazuistik.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.