Lidová oděvní kultura :

Jeřábková, Alena.

Lidová oděvní kultura : Příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. - 1 online resource (274 pages)

Intro -- OBSAH -- Úvodem -- STUDIUM LIDOVÉHO ODĚVU -- Lidový oděv, jeho charakteristické rysy a aspekty jeho studia -- Základní rysy lidového oděvu -- Vznik lidového oděvu a jeho funkce -- Typy lidového oděvu -- Druhy lidového oděvu -- Sváteční oděv -- Obřadní oděv -- Historie bádání o lidovém oděvu v českých zemích -- „Druhá existence" lidového kroje jako předmět národopisného bádání. In: Premeny ľudových tradícií v súčasnosti. 1. Československo. Bratislava 1977, s. 225-229 -- LIDOVÝ ODĚV NA MORAVĚ -- Odívání. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, sv. 10. Strážnice - Brno 2000, s. 116-158 -- Obrazové a literární prameny -- Počáteční etapa vývoje lidového oděvu -- Typologie oděvních součástek -- Typy a druhy krojů -- Regionální typy krojů -- Kroje ve 20. století -- Svatební pláštěnka jako relikt renesančního oděvu. Národopisná revue 12, 2002, s. 32-36 -- K typologickému zařazení horňáckých kabátků. Národopisná revue 11, 2001, s. 24-28 -- LIDOVÝ ODĚV NA VALAŠSKU -- Tři příspěvky k ikonografickému studiu lidových krojů (s R. Jeřábkem). Český lid 56, 1969, s. 317-324 -- I. -- II. -- III. -- Šuby na Valašsku v kontextu středoevropského oděvu -- Delimitace regionálních typů lidového oděvu na rozhraní Valašska a Slovácka. Slovácko 10-11, 1968-1969, s. 5-26 -- Úvahy o lidovém oděvu na Valašsku -- Etapy ve vývoji lidového oděvu -- Oděv pastevců -- Oděvní součástky z domácích zdrojů -- Oděvní součástky z přírodního sukna -- Barevná sukna -- Vlivy historických mód a vojenských uniforem -- Lidový oděv v rukou řemeslníků a lidových tvůrců -- Proměny lidového oděvu v 19. a na počátku 20. století -- Vnitřní členění lidového oděvu na Valašsku -- Rozšíření valašského lidového oděvu -- Slovo na závěr -- Zkratky -- Literatura -- Biografický medailon -- Bibliografie -- Resumé.

The main theme of this publication is traditional clothing in Moravia, particularly in the region of Wallachia. It assesses written and pictorial sources for the study of folk costumes in Moravia since late 18th century. The book outlines the development of traditional clothing and presents a typology of its parts as well as a differentiation of types of folk costumes determined by the social status of their wearers and by their purpose for different occasions such as work, family, and annual celebrations and festivals.

9788021076259


Ethnic costume--Czech Republic--Moravia.


Electronic books.

GT511.J473 2014

391.00889999999998