Demokracie V Postliberální Konstelaci.

Znoj, Milan.

Demokracie V Postliberální Konstelaci. - 1st ed. - 1 online resource (240 pages) - Politeia . - Politeia .

Intro -- Obsah -- Úvod -- Kapitola první: POSTLIBERÁLNÍ KONSTELACE A MEZE LIBERALISMU PRO DEMOKRACII -- PROTIKLADNÉ POHLEDY NA JEDNÁNÍ -- KLASICKÝ LIBERALISMUS -- LIBERALISMUS A MASOVÁ DEMOKRACIE -- Kapitola druhá: NEOREPUBLIKANISMUS V POLEMICE S LIBERALISMEM O DEMOKRACII -- IDEOVÝ REPUBLIKANISMUS -- ZASTUPITELSKÁ VLÁDA -- HISTORICKÝ ARGUMENT -- REPUBLIKÁNSKÝ ARGUMENT -- MÍSTO KOMERČNÍ SPOLEČNOSTI -- HEGEL O POLITICKÉM SJEDNOCENÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI: OBECNÁ VŮLE A SMÝŠLENÍ -- ARENDTOVÉ KRITIKA ROUSSEAUA: OBECNÁ VŮLE A SOCIÁLNÍ OTÁZKA -- REPUBLIKANISMUS BEZ SUBSTANTIVNÍHO DOBRA A VŮLE LIDU -- SVOBODA JAKO NEDOMINANCE -- POLITICKÁ REPREZENTACE -- SPOLEČNÉ DOBRO A POLITICKÁ JEDNOTA: METODOLOGICKÝ ARGUMENT -- Kapitola třetí: DELIBERATIVNÍ DEMOKRACIE: ROZPRAVOU ZA HRANICE LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE? -- REINTERPRETACE PILÍŘŮ LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE -- OD SOUHLASU HYPOTETICKÉHO KE SKUTEČNÉMU -- ROVNOST JAKO ROVNÝ OHLED -- PŘEKROČIT NESTRANNOST RECIPROCITOU, PUBLICITOU A OTEVŘENOSTÍ -- DEMOKRACIE S REZERVOU: DELIBERACE JAKO ELITÁŘSKÝ PODNIK? -- SOCIÁLNÍ UKOTVENÍ DELIBERACE -- DISKURSIVNÍ UKOTVENÍ DELIBERACE -- DELIBERACE V PODMÍNKÁCH MASOVÉ DEMOKRACIE -- Kapitola čtvrtá: POSTLIBERÁLNÍ DEMOKRACIE: LIBERALISMUS A DEMOKRACIE PODLE C. B. MACPHERSONA A NORBERTA BOBBIA -- TŘI TRADICE EMANCIPACE -- HUMANISTICKÁ DEMOKRACIE C. B. MACPHERSONA A KREATIVNÍ INDIVIDUALISMUS -- CO JE DEMOKRACIE? -- LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE -- POSTLIBERÁLNÍ DEMOKRACIE -- (NEJISTÁ) BUDOUCNOST LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE PODLE NORBERTA BOBBIA -- MINIMÁLNÍ TEORIE DEMOKRACIE -- NENAPLNĚNÉ PŘÍSLIBY (LIBERÁLNÍ) DEMOKRACIE -- ZA JAKOU POSTLIBERÁLNÍ DEMOKRACII? -- Kapitola pátá: RADIKÁLNÍ DEMOKRACIE: VÝZVA ANTIESENCIALISMU -- DEMOKRACIE A DEZINKORPORACE MOCI -- POLITEIA A PRIMÁT POLITIČNA -- DEMOKRACIE JAKO POLITEIA -- MOC, HEGEMONIE, PLURALISMUS A OBECNÉ DOBRO -- RADIKÁLNĚ DEMOKRATICKÁ POLITIKA. DEMOKRACIE LIBERÁLNÍ NEBO RADIKÁLNÍ? -- DEMOKRATICKÝ ÉTOS, PERFEKCIONISMUS A EXEMPLÁRNOST -- Summary -- Bibliografie -- Jmenný rejstřík -- Věcný rejstřík.

Zdá se, že v soucasné dobe prožíváme krizi liberální demokracie. Symptomy jsou neprehlédnutelné: pokles volební úcasti, nebývalá schopnost oligarchií využívat fungování státu ve svuj prospech, vlády tvrdošíjne prosazující neoliberální reformy i pres vytrvalý odpor obcanu, odumírání sociálního státu a v neposlední rade úspech nového populismu pravice. V této knize se hledá protilék. Príciny krize autori nespatrují ve výzvách globálního kapitalismu, natož v pohnuté ceské historii. Zajímá je vnitrní napetí v liberální demokracii samotné, které spatrují v nedostatecné artikulaci vztahu mezi liberalismem a demokracií. Soudí, že dosavadní artikulace se vycerpaly, a tak se hledají nové. Postliberální konstelaci považují práve za takový teoretický prostor, ve kterém lze nove tematizovat schopnosti demokracie jednat kolektivne, verejne a politicky, schopnosti, které liberální teorie ve svých úvahách eliminují. Otázky s tím spojené se v knize zkoumají z hlediska ctyr smeru soudobé demokratické teorie: neorepublikanismu, deliberativní demokracie, postliberální demokracie a demokracie radikální. Odpovedi se pochopitelne liší, spolecná jim je ale snaha otevrít pro demokratické myšlení postliberální perspektivu.

9788024628868


Democracy.;Liberalism.


Electronic books.

JC423 -- .Z565 2014eb

321.8